ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

"ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ" ΕΚΔΟΣΗ "ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ"
Διαβάστε και το φυλλάδιο που εξέδωσε η Κεντρική Διεύθυνση Ποιμαντικού Έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σχετικά με τη βάπτιση:

ΒΑΠΤΙΣΗ

Διαβάστε τέλος και το φυλλάδιο του Ναού μας με πληροφορίες σχετικά με τήν τέλεση του μυστηρίου στο Ναό μας:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ


Τέλος, αν μένετε στα όρια της Ενορίας μας και επιθυμείτε να γνωρισετε τους Ιερείς του Ναού μας και να σας γνωρίσουμε κι εμείς, συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο και φέρτε το στο Ναό ή στείλτε το με e-mail στο kimisihl@gmail.com :


ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ


Διαβάστε και αυτό !! Προβληματίζει ...


ΣΕΜΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ


Βρήκαμε το παρακάτω κείμενο σχετικά με το Μυστήριο της Βαπτίσεως και την προετοιμασία γι αυτό και το δημοσιεύουμε:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ἀγαπητοί γονεῖς,

Ἡ χα­ρά σας εἶ­ναι με­γά­λη κα­θώς ἑ­τοι­μά­ζε­στε γι­ά τή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας. Κι ὅ­λες οἱ ...
χα­ρού­με­νες φρο­ντί­δες σας στρέ­φο­νται γύ­ρω ἀ­πό τά βα­πτι­στι­κά, τούς κα­λε­σμέ­νους, τόν ἀ­νά­δο­χο, τό ὄ­νο­μα, τό τρα­πέ­ζι. Ἔ­χε­τε ὅ­μως σκε­φτεῖ, ὅ­σο πλη­σι­ά­ζει ἡ μέ­ρα, τή βά­πτι­ση ὄ­χι σάν κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός ἀλ­λά ὡς Μυ­στή­ρι­ο τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας;

Ὁ Κύ­ρι­ός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός βε­βαι­ώ­νει ὅ­τι «ὅ­ποι­ος δέν γεν­νη­θεῖ ἀ­πό τό νε­ρό κι ἀ­πό τό Πνεῦ­μα, δέν μπο­ρεῖ νά μπεῖ στή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ» (Ἰ­ω. 3,5) γι­α­τί «ὁ πι­στεύ­σας καί βα­πτι­σθείς σω­θή­σε­ται» (Μάρ­κ. 16,16). Τό Βά­πτι­σμα δέν εἶ­ναι μι­ά συμ­βο­λι­κή τε­λε­τή ἀλ­λά ἕ­να γε­γο­νός μέ ὑ­παρ­ξι­α­κές δι­α­στά­σεις.

Στή βά­πτι­ση θά γεν­νη­θεῖ πρα­γμα­τι­κά τό παι­δί σας! Ἐ­κεῖ, στήν κο­λυμ­βή­θρα, τήν πνευ­μα­τι­κή μή­τρα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ὁ πα­λαι­ός ἄν­θρω­πος τῆς φθο­ρᾶς θά πε­θά­νει καί θά ἀ­πορ­ρι­φθεῖ, γι­ά νά ἀ­να­γεν­νη­θεῖ ὁ νέ­ος τῆς ἀ­φθαρ­σί­ας ὅ­πως πέ­θα­νε καί ἀ­να­στή­θη­κε ὁ Χρι­στός. Ἐ­κεῖ τό παι­δί σας θά ἐν­σω­μα­τω­θεῖ στό σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ πού εἶ­ναι ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α, ὅ­πως ἕ­να κλα­δί μπο­λι­ά­ζε­ται στόν κορ­μό τοῦ δέν­δρου. Θά γί­νει να­ός τοῦ Θε­οῦ γι­α­τί τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα μέ τά χα­ρί­σμα­τά του θά κα­τοι­κή­σει πλέ­ον μέ­σα του. Ἀ­πό ἐ­κεί­νη τήν ἡ­μέ­ρα τό ὄ­νο­μά του θά γρα­φτεῖ στό βι­βλί­ο τῆς ζω­ῆς, προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα! Ἕ­νας ἄγ­γε­λος θά τό συ­νο­δεύ­ει πλέ­ον σέ ὅ­λη του τή ζω­ή ἀ­χώ­ρι­στος σύ­ντρο­φός του σέ κά­θε στι­γμή καί κα­μι­ά δαι­μο­νι­κή ἐ­νέρ­γει­α δέν θά εἶ­ναι σέ θέ­ση νά τό βλά­ψει. Ὁ Θε­ός θά ἀ­κού­ει προ­σε­κτι­κά τίς προ­σευ­χές του καί τό βλέμ­μα του θά εἶ­ναι δι­αρ­κῶς στραμ­μέ­νο πά­νω του μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη φρο­ντί­δα.


Στά χέ­ρι­α σας, πλέ­ον, δέν θά κρα­τᾶ­τε ἁ­πλά τό παι­δί σας, πού ἀ­ναμ­φί­βο­λα εἶ­ναι ἕ­να ἀ­νε­κτί­μη­το δῶ­ρο τοῦ Θε­οῦ σέ σᾶς, ἀλ­λά μιά ζωντανή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ· ἕ­να μελ­λο­ντι­κό πο­λί­τη τῆς Βα­σι­λεί­ας τῶν οὐ­ρα­νῶν.

Χαρεῖτε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας αὐτήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή ὅπως οἱ πρώτοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι, ὅταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, «κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ» (Πράξ. 2,37)· γέμισε ἡ καρδιά τους μέ ἱερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί αὐτό πού ἐξωτερικά μοιάζει μέ ἕνα συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, εἶναι ἕνα μεγαλειῶδες ὑπαρξιακό γεγονός μέ αἰώνια προοπτική. Ἔτσι ὅμως συμβαίνει μέ ὅλα τά μυστήρια: μέσα ἀπό ἁ­πλά ὑ­λι­κά στοι­χεῖ­α καὶ συ­νη­θι­σμέ­νες πρά­ξεις ἐ­νερ­γεῖ ἡ δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ, πού ἀ­να­και­νί­ζει καί χα­ρι­τώ­νει ἐ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους. Ἀρ­κεῖ νά πι­στέ­ψου­με καί νά ἐκ­ζη­τή­σου­με τή σω­στι­κή χά­ρη τοῦ Κυ­ρί­ου.


ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ; Μά ποῦ ἀλ­λοῦ παρά στό πνευ­μα­τι­κό σας σπί­τι, τόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας στά ὅ­ρι­α τῆς ὁ­ποί­ας κα­τοι­κεῖ­τε! Θά εἶ­ναι με­γά­λη χα­ρά γι­ά τό παι­δί σας, κα­θώς θά με­γα­λώ­νει καί θά κι­νεῖ­ται στούς χώ­ρους τοῦ να­οῦ, νά γνω­ρί­ζει ὅ­τι ἐ­κεῖ βαπτίστηκε· ἐκεῖ ἀ­να­γεν­νή­θη­κε πνευματικά. Θά συν­δε­θεῖ μέ τόν ἱ­ε­ρό χῶ­ρο καί συ­ναι­σθη­μα­τι­κά, ὅ­πως ἄλ­λω­στε ὅ­λοι μας συν­δε­ό­μα­στε μέ τόν τό­πο πού γεν­νη­θή­κα­με.

Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέ­πει νά γί­νο­νται βα­πτί­σεις σέ ἄλ­λες ἐ­νο­ρί­ες. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο δέν ἐ­πι­τρέ­πεται νά γίνονται βα­πτί­σεις σέ πα­ρεκ­κ­λή­σι­α ἤ ἰ­δι­ω­τι­κά πα­ρεκ­κ­λή­σι­α «κτη­μά­των». Στήν ἐ­νο­ρί­α σας τη­ρεῖ­ται Μη­τρῶ­ο βα­πτί­σε­ων ἀπ᾽ ὅ­που θά ἐ­ξυ­πη­ρε­τη­θεῖ­τε ὅ­ταν πα­ρα­στεῖ ἀ­νά­γκη.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ;

Τό Βά­πτι­σμα στήν πρώ­τη Ἐκ­κ­λη­σί­α ἐ­τε­λεῖ­το τήν Κυ­ρι­α­κή στή δι­άρ­κει­α τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας. Ἔτσι, συμ­με­τεῖ­χε ὅ­λο τό ἐκ­κ­λη­σί­α­σμα καί ὄ­χι μό­νο κά­ποι­οι συγ­γε­νεῖς καί φίλοι. Ἀρ­γό­τε­ρα -μέ τήν ἀλ­λα­γή συν­θη­κῶν ζω­ῆς- τό Βά­πτι­σμα ἀ­πο­σπά­σθη­κε ἀ­πό τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί γί­νε­ται ξε­χω­ρι­στά καί ἄλ­λες ἡ­μέ­ρες καί πε­ρι­ο­ρί­στη­κε σέ οἰ­κο­γε­νει­α­κό γε­γο­νός. Ὡ­στό­σο, ἡ πλέ­ον κα­τάλ­λη­λη ἡ­μέ­ρα γι­ά ἕ­να μυ­στή­ρι­ο χαρᾶς, ὅ­πως εἶ­ναι τό Βά­πτι­σμα, πα­ρα­μέ­νει ἡ Κυ­ρι­α­κή.

Μήν ἀναβάλλετε τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Φροντίστε νά εἶναι μικρό, λίγων μηνῶν, γιά νά μή στερεῖται τή χάρη τοῦ μυστηρίου. Γιά νά μή φοβηθεῖ τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματος, ἀλλά νά συνεργαστεῖ μέ τόν λειτουργό.
Θά πᾶ­τε στόν Να­ό τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας καί θά κα­θο­ρί­σε­τε μέ τόν ἐ­φη­μέ­ρι­ο τήν ἡ­μέ­ρα καί τήν ὥ­ρα τοῦ μυ­στη­ρί­ου, προ­σκο­μί­ζο­ντας καί τό σχε­τι­κό ἀ­ντί­γρα­φο τῆς Λη­ξι­αρ­χι­κῆς Πρά­ξης Γεν­νή­σε­ως τοῦ παι­δι­οῦ.
Ἀ­πα­ραί­τη­τη προϋ­πό­θε­ση γι­ά τήν τέ­λε­ση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ συμφωνία καί ἡ παρουσία καί τῶν δύο γονέων τοῦ παιδιοῦ.


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνήθως οἱ φροντίδες πού ἀπορροφοῦν ὅλο τό ἐνδιαφέρον ἀφοροῦν τίς προετοιμασίες γιά πολύ δευτερεύοντα ζητήματα καί μᾶς διαφεύγει ἡ προετοιμασία γιά τό ἴδιο τό Μυστήριο. Προετοιμαστεῖτε γιά τό μεγάλο γεγονός. Ἐμβαθύνετε στό νόημα τοῦ Μυστηρίου μέσα ἀπό τήν ἀνάγνωση ἑνός ἀπό τά τόσα ἀξιόλογα βιβλία πού κυκλοφοροῦν. Προσευχηθεῖτε θερμά γιά τόν κορυφαῖο αὐτό σταθμό τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ σας. Ἐπιδιῶξτε νά ἐξομολογηθεῖτε στόν πνευματικό σας καί ἑτοιμαστεῖτε νά κοινωνήσετε στή θεία Λειτουργία ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία ὅριζε ὡς ἡμέρα νηστείας τήν παραμονή τοῦ Βαπτίσματος.


Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ὁ ρό­λος του δέν εἶ­ναι ἁ­πλά νά φρο­ντί­σει γι­ά τά πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα ἤ νά κά­νει δῶ­ρα στό παι­δί ἤ γι­ά νά δη­μι­ουρ­γή­σου­με κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις. Ἡ πα­ρου­σί­α του εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κή καί ἀ­πα­ραί­τη­τη. Ἐγ­γυ­ᾶ­ται στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α γι­ά τόν νε­ο­φώ­τι­στο καί τήν πρό­ο­δό του στήν πί­στη.

Στίς πε­ρι­πτώ­σεις τοῦ νη­πι­ο­βα­πτι­σμοῦ, ἀ­να­πλη­ρώ­νει τήν ἔλ­λει­ψη βού­λη­σης τοῦ νη­πί­ου, ὁ­μο­λο­γεῖ πί­στη ἐξ ὀ­νό­μα­τός του, ἀ­λεί­φει μέ τό κα­θα­γι­α­σμέ­νο λά­δι, πού ὁ λει­τουρ­γός θά ρί­ξει στίς πα­λά­μες του, τό κε­φά­λι τοῦ παι­δι­οῦ καί ὅ­λο του τό σῶ­μα. Ἀ­να­λαμ­βά­νει τήν ὑ­πο­χρέ­ω­ση νά συ­μπρά­ξει μα­ζί μέ τούς γο­νεῖς στή χρι­στι­α­νι­κή ἀ­να­τρο­φή τοῦ παι­δι­οῦ.

Ἔτσι, ἀνάδοχος δέν μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ἀλ­λό­θρη­σκος ἤ ἄλ­λου δό­γμα­τος (Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κός, Προ­τε­στά­ντης κ.ἄ.), ἤ ἄν­θρω­πος πού ἀρ­νεῖ­ται τήν ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη καί ὁ­μο­λο­γεῖ ἀ­θεΐ­α. Ἐ­άν εἶ­ναι ἔγ­γα­μος, ὀφείλει ὁ­πωσ­δή­πο­τε νά ἔ­χει τε­λέ­σει θρη­σκευ­τι­κό γά­μο. Ἐ­πί­σης, νά ἔχει καί τήν κατάλληλη ἡλικία.

Μέ ἄλλα λόγια, ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄνθρωπος μέ ζωντανή πίστη καί συνεπῆ χριστιανική ζωή.

Ὁ ἀ­νά­δο­χος πο­λύ ἐ­νω­ρίς θε­ω­ρή­θη­κε ὡς πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας τοῦ ἀ­να­δε­κτοῦ ἤ τῆς ἀ­να­δε­κτῆς. Γι᾽ αὐ­τό -λό­γω τῆς πνευ­μα­τι­κῆς αὐ­τῆς συγ­γέ­νει­ας-, δέν μπο­ροῦν νά συ­νά­ψουν γά­μο. Γά­μος ἐ­πί­σης δέν μπο­ρεῖ νά γί­νει με­τα­ξύ παι­δι­ῶν πού ἔ­χουν τόν ἴ­δι­ο ἀ­νά­δο­χο ἐ­πει­δή θε­ω­ροῦ­νται πνευ­μα­τι­κά ἀ­δέλ­φι­α.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Κατά τήν ἀρχαία τάξη τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας, τό ὄ­νο­μα δί­δε­ται στό παι­δί τήν ὄ­γδο­η ἡ­μέ­ρα ἀ­πό τή γέν­νη­σή του. Στό Εὐ­χο­λό­γι­ο ὑ­πάρ­χει εἰ­δι­κή ἀ­κο­λου­θί­α. Στίς μέ­ρες μας ἡ ὀ­νο­μα­το­δο­σί­α ἔ­χει συν­δε­θεῖ ἐ­θι­μι­κά μέ τό βά­πτι­σμα. Πρέ­πει ἀ­πα­ραί­τη­τα νά εἶ­ναι ὄ­νο­μα χρι­στι­α­νι­κό γι­ά νά ἔ­χει τό παι­δί προ­στά­τη του τόν ἅ­γι­ο τοῦ ὁ­ποί­ου φέ­ρει τό ὄ­νο­μα. Γι­ά λό­γους ἱ­στο­ρι­κῆς συ­νέ­χει­ας ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος δέ­χτη­κε νά δί­νο­νται καί ὀ­νό­μα­τα ἀ­πό τήν ἀρ­χαι­ό­τη­τα. Ἄλ­λα ὅ­μως ὀ­νό­μα­τα δέν πρέ­πει νά δί­νο­νται.

Τό ὄ­νο­μα εἶ­ναι δη­λω­τι­κό τοῦ προ­σώ­που καί ἕ­να πρό­σω­πο ἔ­χει ...ἕ­να ὄ­νο­μα! Ἡ ἐ­πι­μο­νή κά­ποι­ων γο­νέ­ων νά θέ­λουν νά δώ­σουν στό παι­δί τους δύ­ο καί τρί­α ὀ­νό­μα­τα εἶ­ναι αὐ­θαί­ρε­τη. Ξε­κι­νᾶ ἀ­πό μι­κρο­συ­ναι­σθη­μα­τι­σμούς γι­ά νά ἱ­κα­νο­ποι­ή­σουν τούς πα­ποῦ­δες καί τίς γι­α­γι­ά­δες. Ἄλ­λοι, ἐ­νῶ ἔ­τα­ξαν τό παι­δί τους κα­τά τήν κύ­η­ση σέ ἕ­ναν ἅ­γι­ο, τήν ὥ­ρα τῆς βά­πτι­σης θέ­λουν νά δώ­σουν καί δεύ­τε­ρο ὄ­νο­μα, πράγμα πού ἀθετεῖ τό τά­ξι­μό τους.

Ἔ­τσι, κα­τα­λή­γου­με νά φω­νά­ζου­με τό παι­δί ὄ­χι μέ τό ὄ­νο­μά του ἀλ­λά μέ ἕ­να ὑ­πο­κο­ρι­στι­κό πού προ­έρχεται ἀ­πό τήν κα­κο­ποι­η­μέ­νη σύ­ντμη­ση τοῦ ἑ­νός ἤ τή σύν­θε­ση τῶν πε­ρισ­σο­τέ­ρων ὀ­νο­μά­των.

Τό ὄ­νο­μα τοῦ παι­δι­οῦ σας εἶ­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα καί αὐ­τή ἡ προ­ο­πτι­κή τοῦ προσ­δί­δει ἱ­ε­ρό­τη­τα. Ὡς χρι­στι­α­νοί ὀ­φεί­λου­με νά σε­βό­μα­στε τήν πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας καί νά μήν κά­νου­με τοῦ κε­φα­λι­οῦ μας.


Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ὁ να­ός μας εἶ­ναι τό­πος ἱ­ε­ρός, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νος στή λα­τρεί­α τοῦ Θε­οῦ. Γι᾽ αὐτό σεβόμαστε τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα καί τήν αἰ­σθη­τι­κή τοῦ να­οῦ. Κα­μι­ά «δι­α­κο­σμη­τι­κή» ἐ­πέμ­βα­ση δέν εἶ­ναι ἐ­πι­τρε­πτή στήν ἁ­γί­α κο­λυμ­βή­θρα, τόν δι­ά­δρο­μο τοῦ να­οῦ, τόν πρόναο καί γε­νι­κά τόν ἐ­σω­τε­ρι­κό ἤ τόν ἐ­ξω­τε­ρι­κό χῶ­ρο τοῦ να­οῦ. Μπο­ρεῖ­τε νά βά­λε­τε μί­α ἤ δύ­ο ἀν­θο­στῆ­λες στόν σο­λέ­α. Τίποτε ἄλλο!

Ὅλα τά ἄλλα πού «πρέπει»(;) νά ἀγοράσετε, χρησιμοποιῆστε τα στόν χῶρο πού θά παραθέσετε τό γεῦμα στούς καλεσμένους καί συγγενεῖς σας, ὄχι ὅμως στόν ναό! Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ μόνη φορά κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐπέδειξε ἱερή ἀγανάκτηση ἦταν ὅταν διαπίστωσε τή βεβήλωση τοῦ ναοῦ!

Τό ἴ­δι­ο ἰ­σχύ­ει γι­ά τίς φω­το­γρα­φή­σεις καί τά βί­ντε­ο τά ὁ­ποῖ­α ἐ­πι­τρέ­πο­νται κατ᾽ οἰ­κο­νο­μί­αν τὴν ὥ­ρα τοῦ Μυ­στη­ρί­ου. Ὅ­μως οἱ ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ες ἤ οἱ ἐ­ρα­σι­τέ­χνες φω­το­γρά­φοι καί λῆ­πτες πρέ­πει νά ἐ­νερ­γοῦν μέ δι­α­κρι­τι­κό­τη­τα, μέ σε­βα­σμό πρός τό τε­λού­με­νο μυ­στή­ρι­ο, χω­ρίς νά ἐ­νο­χλοῦν καί χω­ρίς νά με­τα­βάλ­λουν τόν Ἱ­ε­ρό Να­ό σέ στού­ντι­ο.


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Συ­χνά γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες ἀ­πα­ρά­δε­κτης συ­μπε­ρι­φο­ρᾶς στόν να­ό κα­τά τήν τέ­λε­ση μι­ᾶς βά­πτι­σης. Ἤρ­θα­με μέ τή θέ­λη­σή μας γι­ά ἕ­να δι­κό μας ἄν­θρω­πο· γι­ά νά προ­σευ­χη­θοῦ­με στόν Θε­ό νά στεί­λει τή χά­ρη του. Καί ἀ­ντί τῆς προ­σευ­χῆς αὐ­τό πού πα­ρα­τη­ροῦ­με εἶ­ναι ὁ θό­ρυ­βος, οἱ συ­ζη­τή­σεις, ὁ ἐν­δυ­μα­το­λο­γι­κός σχο­λι­α­σμός, ἡ ἀ­δι­α­φο­ρί­α, οἱ ἄ­σκο­πες με­τα­κι­νή­σεις.

Ἄν ζού­σα­με ἄ­ρα­γε στήν ἐ­πο­χή τοῦ Κυ­ρί­ου καί μᾶς προ­σκα­λοῦ­σε νά πα­ρα­βρε­θοῦ­με στή βά­πτι­σή Του στόν Ἰ­ορ­δά­νη, ἐ­κεῖ ὅ­που ἔ­κα­νε αἰ­σθη­τή τήν πα­ρου­σί­α της ἡ Ἁ­γί­α Τρι­ά­δα, μέ τί εἴ­δους ἐμ­φά­νι­ση θά πη­γαί­να­με καί μέ ποιό τρό­πο θά στε­κό­μα­σταν καί πῶς θά συμ­με­τεί­χα­με; Καί στή βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας ὅ­μως θά ἐ­πα­να­λη­φθεῖ τό ἴ­δι­ο συ­γκλο­νι­στι­κό γε­γο­νός! Στό ὄ­νο­μα τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δας βα­πτί­ζε­ται! Τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα πα­ρί­στα­ται ἀ­ο­ρά­τως. Ἐ­κεῖ­νο ἐ­νερ­γεῖ τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ βρέφους.

Ὁ Ἱ­ε­ρός Να­ός δέν εἶ­ναι τό­πος ἐ­πί­δει­ξης ἀλ­λά ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας μέ τόν Θε­ό. Ἡ μα­ται­ο­δο­ξί­α, ἡ χλι­δή, ἡ ἐ­ξε­ζη­τη­μέ­νη ἕ­ως καί προ­κλη­τι­κή ἐν­δυ­μα­σί­α δέν συμ­βι­βά­ζον­ται μέ τή χρι­στι­α­νι­κή μας ἰ­δι­ό­τη­τα καί προ­κα­λοῦν τήν ὀρ­γὴ τοῦ Θε­οῦ! Ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ σχῆ­μα ὀ­ξύ­μω­ρο νά ἐρ­χό­μα­στε στόν ναό γιά νά βα­φτί­σου­με τό παι­δί μας, πού ση­μαί­νει νά ντυ­θεῖ «ἔν­δυ­μα ἀ­φθαρ­σί­ας», καί τήν ἴ­δι­α στι­γμή ἐ­μεῖς μέ τή δι­κή μας «ἐν­δυ­μα­σί­α» καί συ­μπε­ρι­φο­ρά νὰ προ­σβά­λλου­με τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα τοῦ μυ­στη­ρί­ου καί νά προ­βάλλου­με τήν πνευ­μα­τι­κή γύ­μνι­α τῆς ψυ­χῆς μας!


ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

Ἡ ἀπόλουση. Τό νε­ρό τῆς κο­λυμ­βή­θρας εἶ­ναι ἁ­γι­α­σμέ­νο. Γι᾽ αὐ­τό καί δέν κα­τα­λή­γει στήν ἀ­πο­χέ­τευ­ση ἀλ­λά στό χω­νευ­τή­ρι τοῦ να­οῦ. Τό ἴ­διο πρέ­πει νά γί­νει καί μέ τά νε­ρά ἀ­πό τό πρῶ­το μπά­νι­ο τοῦ παι­δι­οῦ σας με­τά τρεῖς ἡ­μέ­ρες, κα­θώς καί τά πρώ­τα νε­ρά ἀ­πό τό πλύ­σι­μο τῶν ρού­χων του τά ὁ­ποῖ­α θά πλύ­νε­τε σέ μι­ά μι­κρή λε­κά­νη.

Ἄν πρα­κτι­κά δέν μπο­ρεῖ­τε νά τά φέ­ρε­τε στό χω­νευ­τή­ρι τοῦ να­οῦ, του­λά­χι­στον ἀ­δει­ά­στε τα στόν κῆ­πο γι­ά νά ἀ­πορ­ρο­φη­θοῦν στό ἔ­δα­φος. Βλέ­πε­τε ἡ εὐ­λά­βει­α χω­ρίς νά ἐκπίπτει σέ τυ­πο­λα­τρί­α, γνω­ρί­ζει νά προ­σέ­χει καί τίς λε­πτο­μέ­ρει­ες.

Ἡ θεία κοινωνία. Τά νή­πι­α καί τά μι­κρά παι­δι­ά, βα­πτι­σμέ­να καί μυ­ρω­μέ­να, ἔ­χουν ἀ­νά­γκη τή συ­χνή Θεί­α Κοι­νω­νί­α καί ὄ­χι μό­νο «τίς τρεῖς ἑ­πό­με­νες Κυ­ρι­α­κές» με­τά τή βά­πτι­σή τους. Ὅ­ταν τά φέρ­νε­τε τα­κτι­κά στόν να­ό γι­ά νά κοι­νω­νοῦν τούς προ­σφέ­ρε­τε ἀ­πό τήν τρυ­φε­ρή αὐ­τή ἡ­λι­κία τήν οὐ­ρά­νι­α τρο­φή τῆς ψυ­χῆς. Χα­ρι­τώ­νο­νται. Τό σῶ­μα καί τό αἷ­μα τοῦ Χρι­στοῦ τά φυ­λάσ­σει ἀ­πό κά­θε κα­κό. Ἐ­πί­σης μα­θαί­νουν νά ζοῦν ὡς παι­δι­ά τοῦ Θε­οῦ, συ­νη­θί­ζουν καί δέν φο­βοῦ­νται οὔ­τε ἀ­ντι­δροῦν, ὅ­πως συμ­βαί­νει μέ κά­ποι­α παι­δι­ά πού οἱ μη­τέ­ρες τά φέρ­νουν σπά­νι­α γι­ά νά κοι­νω­νή­σουν.

Ἡ κατήχηση. Ἡ ζω­ή προ­έρ­χε­ται μό­νο ἀ­πό ζω­ή. Αὐ­τό ἰ­σχύ­ει ὄ­χι μό­νο γι­ά τή βι­ο­λο­γί­α, ἀλ­λά καί γι­ά τήν πί­στη. Τή δι­κή σας βι­ω­μα­τι­κή πί­στη κα­λεῖ­στε νά με­τα­δώ­σε­τε στό παι­δί σας καί νά τήν αὐ­ξή­σε­τε.

Μέ­σα σ᾽ ἕ­να χα­ρού­με­νο κλί­μα ἐ­μπι­στο­σύ­νης καί ἐ­λευ­θε­ρί­ας, θά τό μά­θε­τε νά κά­νει τόν σταυ­ρό του, νά ψε­λλί­ζει τίς πρῶ­τες προ­σευ­χές του, θά τοῦ δι­α­βά­ζε­τε ὄ­μορ­φες δι­δα­κτι­κές βι­βλι­κές ἱ­στο­ρί­ες, θά βι­ώ­σει μα­ζί σας τόν ἐκ­κ­λη­σι­α­σμό, τή λει­τουρ­γι­κή καὶ μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή, τό μυ­στή­ρι­ο τῆς πί­στε­ως!

Ἀρ­γό­τε­ρα θά συν­δέ­σε­τε τό παι­δί σας μέ τήν ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή κα­τή­χη­ση τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας καί θά ἐ­πι­με­λη­θεῖ­τε τή συμ­με­το­χή του στίς κα­τη­χη­τι­κές συ­νά­ξεις τῆς ἐ­νο­ρί­ας σας. Εἶ­ναι ὁ χῶ­ρος ὅ­που μέ τήν κα­τάλ­λη­λη δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση, θά θω­ρα­κι­στεῖ πνευ­μα­τι­κά τό παι­δί σας καί θά γνω­ρί­σει τίς ἀ­λή­θει­ες τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς πί­στε­ώς μας. Ἡ σύν­δε­σή του, ἐ­πί­σης, μέ ἕ­να κα­λό πνευ­μα­τι­κό Πα­τέ­ρα θά τό βο­η­θή­σει νά ἀ­πο­κτή­σει μι­ά ὑ­γι­ή καί ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Νά γί­νει ἕ­νας ἄν­θρω­πος τοῦ Θε­οῦ, ἕ­νας ἀ­λη­θι­νός ἄν­θρω­πος τοῦ Πνεύ­μα­τος.

Ἄν σέ κά­ποι­α ἀπ᾽ ὅ­λα αὐ­τά νι­ώ­θε­τε πώς ὑ­στε­ρεῖ­τε, ἡ φρο­ντί­δα σας γι­ά τή χρι­στι­α­νι­κή ἀ­να­τρο­φή τοῦ παι­δι­οῦ σας σᾶς δί­νει τήν εὐ­και­ρί­α νά κα­ταρ­τι­στεῖ­τε καί σεῖς πνευ­μα­τι­κά. Ἀ­ξι­ο­ποι­εῖ­στε τό μο­να­δι­κό προ­νό­μι­ο πού ἔ­χε­τε ὡς γο­νεῖς νά ξα­να­γί­νε­τε παι­δι­ά μα­ζί μέ τά παι­δι­ά σας καί νά με­γα­λώ­σε­τε μα­ζί τους ἔ­χο­ντας τήν ὡ­ρι­μό­τη­τα τῶν με­γά­λων. Ἡ δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας κα­τά τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ θά γί­νει ἡ ὀ­μορ­φό­τε­ρη καί ἱ­ε­ρό­τε­ρη κα­θη­με­ρι­νή σας λει­τουρ­γί­α.

Ἡ ὀνομαστική ἑορτή. Οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι δέν γι­ορ­τά­ζου­με τή βι­ο­λο­γι­κή γέν­νη­σή μας ὅ­πως οἱ ξέ­νοι στά γε­νέ­θλι­α, ἀλ­λά τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­σή μας πού ἔ­γι­νε στή βά­πτι­σή μας μέ τήν ὀ­νο­μα­στι­κή μας γι­ορ­τή. Τά γε­νέ­θλι­α εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­να μέ τόν χρό­νο καί τή φθο­ρά, ἐ­νῶ ἡ γι­ορ­τή εἶ­ναι συν­δε­δε­μέ­νη μέ τό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου πού νί­κη­σε τόν χρό­νο καί τή φθο­ρὰ καί ζεῖ στήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα. Ἔ­τσι μέ τή γι­ορ­τή μας τήν προ­γευ­ό­μα­στε κι ἐ­μεῖς. Ἡ ὀ­νο­μα­στι­κή γι­ορ­τή ἀ­κό­μη δέν εἶ­ναι ἀ­το­μι­κή μας ὑ­πό­θε­ση ὅ­πως τά γε­νέ­θλι­α, ἀλ­λά ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κό γε­γο­νός, γι­α­τί τήν ἴ­δι­α ἡ­μέ­ρα γιορ­τά­ζουν μα­ζί μας καί πολ­λοί ἄλ­λοι πι­στοί, ἀ­δελ­φοί μας, ποὺ ἔ­χουν τὸ ἴ­δι­ο ὄ­νο­μα μ᾽ ἐ­μᾶς· γι­ορ­τά­ζει ὁ­λό­κλη­ρη ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α.


Ἀ­γα­πη­τοί γο­νεῖς,
μέ αὐ­τές τίς ἐ­πι­ση­μάν­σεις σᾶς προ­τρέ­πω καί σᾶς ἐν­θαρ­ρύ­νω

Νά κα­τα­νο­ή­σε­τε τήν πνευ­μα­τι­κή δι­ά­στα­ση τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ Βα­πτί­σμα­τος. Ἡ βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ μας εἶ­ναι μυ­στή­ρι­ο τῆς πί­στε­ως· πρά­ξη ἱ­ε­ρή τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας καί ὄ­χι κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός. Νά σε­βα­σθεῖ­τε τήν ἱ­ε­ρό­τη­τα τῆς ὥ­ρας καί νά συμ­με­τά­σχε­τε ὅ­πως ται­ρι­ά­ζει σέ συ­νει­δη­τούς πιστούς.
Τό μυ­στή­ρι­ο τε­λεῖ­ται ὅ­πως ἡ μα­κραί­ω­νη καί εὐ­λο­γη­μέ­νη πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας κα­θο­ρί­ζει. Καί στά οὐ­σι­ώ­δη καί στά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα. Ὄ­χι ὅ­πως ἐ­μεῖς νο­μί­ζου­με ἐ­σφαλ­μέ­να ἤ θέ­λου­με ἀ­πό ἰ­δι­ο­τρο­πί­α ἤ ἀ­παι­τοῦ­με μέ κί­νη­τρο τήν κο­σμι­κό­τη­τα.
Ὁ­λό­ψυ­χα σᾶς εὔ­χο­μαι ἡ βά­πτι­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας νά ἀ­πο­τε­λέ­σει γι­ά σᾶς καί τούς κα­λε­σμέ­νους σας μι­ά εὐ­λο­γη­μέ­νη εὐ­και­ρί­α ψυ­χι­κῆς ἀ­νά­τα­σης, θερ­μῆς προ­σευ­χῆς, οὐ­σι­α­στι­κῆς συμ­με­το­χῆς στήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ παι­δι­οῦ σας!

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ
† Ὁ Νέ­ας Σμύρ­νης ΣΥΜΕΩΝ
Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται σχολιασμός στο πλήρες από κάθε άποψη κείμενο αυτό που έγραψε με πατρική αγάπη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης. Και βέβαια όλα αυτά δεν ισχύουν μόνο για την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης αλλά για κάθε Πιστό που βαπτίζει το παιδί του σε όλη την Ορθοδοξία!
ΠΗΓΗ

Δείτε και σχετική εγκύκλιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. (Εγκύκ Σημείωμα 51/17-6-2011 

Με μεγάλη χαρά προετοιμάζεσθε για τη βάπτιση του παι­διού σας. Όλα σχεδόν τα έχετε προβλέ­ψει: ποιος θα είναι ο ανάδοχος, τι όνομα θα δώσετε, ποιους θα καλέσετε στη βάπτιση, από πού θα αγορασθούν τα βαπτι­στικά, πού θα δώσετε δεξίωση.
Θέλετε η βάπτιση του παιδιού σας να είναι εφάμιλλη της κοινωνικής σας θέ­σης!

Δεν γνωρίζω όμως αν
έχετε καθόλου σκεφθεί τη βάπτιση τού παιδιού σας, όχι σαν ένα κοσμικό και κοινωνικό γεγονός, αλλά σαν Μυστήριο της άγιας Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.
Σε παλαιότερα χρόνια αυτά όλα θεωρούνταν αυτονόητα, σήμερα ατυχώς, δεν είναι τόσο αυτονόητα.

Πολλοί που πορεύονται προς τη βάπτιση τον παιδιού τους αγνοούν παντελώς τη σημασία του Μυστη­ρίου, τη σχέση του με την πί­στη μας, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εκκλησία.

Έτσι παραμένουν στο σκοτάδι και στε­ρούνται της δυνατότητας να συμ­μετάσχουν σε ένα σημαντικό για τη ζωή τού παιδιού τους και για τη ζωή όλης της Εκκλησίας γεγονός, όπως είναι η βάπτιση, αδικώντας και αυτήν και τον εαυτό τους.

Τι είναι η βάπτιση

Είναι ο μοναδικός τρόπος, με τον όποιον εισέρχεται στην Εκκλησία του Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνοντας επάνω του τη σφρα­γίδα που ανεξίτηλα δείχνει ότι ανήκει πλέον στο Χριστό.
Το βάπτισμα είναι «φυτεία προς αθανασίαν» (Μ. Αθανάσιος, Ρ.G.29,10) και «όχημα προς ουρανόν βασιλείας πρόξενον, υιοθεσίας χάρισμα» (Μ, Βασίλειος, Ρ.G. 31,433).

Το Μυστήριο είναι Θεοσύστατο διότι ο ίδιος ο Χριστός εβαπτίσθη και απέστειλε τους Μαθητές Του μετά την Ανάστασή Του, να βαπτίζουν λέγοντας: «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος...» (Ματθ. κη΄, 19).

Έκτοτε η Εκκλησία βαπτίζει κάθε άνθρωπο που θέλει να γίνει μέλος της. Η βάπτιση ανήκει στα μη επαναλαμβανόμενα Μυστήρια. Επίσης η τριττή κατάδυση μέσα στο αγιασμένο νερό της κολυμπήθρας συμβολίζει την τριήμερη Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού.

Ο νηπιοβαπτισμός

Από τον Γ΄ αιώνα καθιερώθηκε να βαπτί­ζονται οι άνθρωποι σε νηπιακή όπως γίνεται σήμερα. Και πριν βέβαια βαπτίζονταν και νήπια, ο κανό­νας όμως ήταν να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, ώστε να κατηχούνται και να ομολογούν πίστη. Γιατί γίνεται ο νηπιοβαπτισμός;

α. Ο νηπιοβαπτισμός είναι δείγμα αγάπης της Εκκλησίας προς τα παιδιά. Μη θέ­λοντας να τα αφήσει για πολύ καιρό έξω από τη μάνδρα του Χριστού έρμαια του διαβόλου και μακριά από τη σώζουσα, θεία χάρη.

β. Από την Κ. Διαθήκη πληροφορούμεθα ότι νήπια βαπτίζονταν από την Εκκλησία και σ' αυτά ακόμη τα Αρχαία χρόνια, δηλ. από τον Α΄ μ.Χ. αιώνα (Πρξ. στ' 13, 31-33, ιη' 8, 1-2, 24, 44, 47-48).

γ. Για όσους ισχυρίζονται ότι με τον νηπιοβαπτισμό παραβιάζεται η ελευθέρια του ανθρώπου, επειδή το παιδάκι βαπτίζεται χωρίς να ερωτηθεί και συγκατανεύσει, απαντούμε ότι με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να μη το στέλνουν στο σχολείο, να μη τους κάνουν εμβόλια κλπ. Όπως όμως αυτές οι ενέργειες εντάσσονται στο καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού. Έτσι και ο νηπιοβαπτισμός.

δ. Τέλος η Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια με τη θέληση και την ευθύνη των γονέων τους.


Η ονοματοδοσία

Στις ημέρες μας έχει συνδεθεί το Βάπτι­σμα με το δόσιμο του ονόματος στο παιδί. Αυτό γίνεται εθιμικά.

Σύμφωνα με την Εκ­κλησία, το όνομα δίδεται στο παιδί την 8η ήμερα από τη γέννηση του. Ο Ελληνικός νόμος παρέχει στον γονέα το δικαίωμα να δηλώσει στο Ληξιαρχείο το όνομα του παιδιού και πριν από τη βάπτισή του.

Το όνομα που δίδεται στο παιδί με επισημότητα σήμερα κατά τη Βάπτιση πρέπει απαραιτήτως να είναι χριστιανικό. Έτσι το παιδί αποκτά προστάτη τον άγιο του οποίου το όνομα φέρει και όχι του παππού ή της γιαγιάς με αποτέλεσμα να του δίνουν δύο ονόματα (απαράδεκτο).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (άρθρο 25 Νόμου 344/76 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Νόμου 1438/84 ΑΚ) και οι δύο γονείς από κοινού αποφασίζουν τη βάπτιση του παιδιού και το όνομα. (Αν υπάρχει διάσταση στο ανδρόγυνο ή διαφωνία, τη διαφορά επιλύει το δικαστήριο).
Ο Θεός σας αξίωσε να γίνετε γονείς και να βαπτίσετε το παιδάκι σας. Φανείτε αντάξιοι αυτής της δωρεάς. Εκπληρώσατε για το παιδί σας τα χρέη σας ως χριστιανών γονέων. Διδάξτε το με τα λόγια και το παράδειγμα σας να μάθει να ζει χριστιανικά.

Τι είναι ο ανάδοχος (νουνός)

Ο ανάδοχος είναι ο εγγυητής απέναντι στην Εκκλη­σία, που αναπληρώνει την έλλειψη βούλη­σης του νηπίου και ομολογεί πίστη εξ ονόμα­τός του.

Ομολογεί βέβαια πίστη Ορθόδοξη Χριστιανική και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διδάξει στο παιδί, μαζί με τους γονείς του, μόλις έλθει σε κατάλληλη ηλικία, το περιεχόμενο της πίστεώς μας.
Το πρόσωπο του αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με το παιδί και την οικο­γένεια του. Και λόγω της φύσεως του λειτουργήματός του επιβάλλεται να τυγχάνει της εμπιστοσύνης και εγκρίσεως της Εκ­κλησίας.

Η πνευματική συγγένεια που συνάπτεται με το βάπτισμα μεταξύ αναδόχου και αναδεκτού επεκτείνεται, κατά μεν τον νόμο, και στη μητέρα του παιδιού, κατά δε τους Ι. Κα­νόνες και μεταξύ παιδιών με τον ίδιο ανάδοχο. Καλόν είναι να προσεχθεί το σημείο αυτό.

Επομένως δεν επιτρέπεται να είναι ανάδοχοι:
α. Οι μη ορθόδοξοι, έστω και αν είναι χριστιανοί ετερόδοξοι,
β. Οι δεδηλωμένοι άθεοι και άπιστοι.
γ. Οι επιδεικτικά παραβιάζοντες εντολές και αποφάσεις της Εκκλησίας όπως π.χ. οι έχοντες τελέσει πολιτικό γάμο. Βλ. Εγκύκλιος 7. Συνόδου υπ’ αριθμ. 2309/21-1-82.
δ. Οι μη γνωρίζοντες τα της πίστεώς μας και μη όντες σε θέση ούτε το «πιστεύω» να απαγγείλλουν. Γιατί αυτοί δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το έργο του αναδόχου που εί­ναι έργο ευθύνης, πίστεως και αγωγής.
ε. Τα μικρά-μικρά παιδιά, ηλικίας δηλ. κάτω των 10 ετών λόγω ανωριμότητας.

Τα βαπτιστικά

Συμ­βαίνουν εδώ πράγματα απαράδεκτα, έξω από κάθε έγκριση της Εκκλησίας, που μάλι­στα προσεγγίζουν ενίοτε την ειδωλολατρία.

Εξηγούμαι:
1. Τα ρούχα του παιδιού πρέπει, σύμφωνα με τον συμβολισμό της Εκκλησίας, να είναι λευκά. Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα και καθαρότητα, το άγιον Πνεύμα.
2. Τα «μαρτυρικά» είναι ο Σταυρός ή η εικόνα της Παναγίας. Τίποτε άλλο.
3. Το λάδι. Ονομάζεται «επορκιστόν έλαιον» γιατί μ' αυτό ο ιερεύς χρίει το παιδί πριν από τη βάπτιση. Με το ίδιο λάδι αλείφει το παιδί σε όλο το σώμα του ο ανάδοχος. Επιβάλεται να είναι ελαιόλαδο αγνό και όχι σπορέλαιο.

Η διαδικασία της βαπτίσεως

1. Προηγείται η Κατήχηση. Γί­νεται λίγο πριν από τη βάπτιση, στον νάρθη­κα της Εκκλησίας. Εκεί ο ιερεύς διαβάζει τους εξορκισμούς. Ύστερα ερωτάται ο ανάδοχος 3 φορές αν απαρνείται για λογαριασμό τον νηπίου, τον Σατανά, και συντάσσεται με τον Χριστό όπου ομολογεί το Σύμβολον της Πίστεως.

2. Μετά αρχίζει το Μυ­στήριο του Βαπτίσματος στο κέντρο του ναού εμπρός στην Κολυμπήθρα. Βαπτίζοντας το παιδί εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και με την τριττή κατάδυση μέσα στο αγιασμένο νερό της κολυμπήθρας που συμβολίζει την τριήμερη Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού.

3. Ακολουθεί το Χρίσμα πού είναι ξε­χωριστό Μυστήριο. Με το Χρίσμα μεταδίδο­νται οι καρποί και τα χαρίσματα τού Άγ. Πνεύματος.

4. Τριχοκουρία: κόβονται σταυροειδώς τα μαλλιά τού παιδιού σε ένδειξη αφιερώσεώς του στον Θεό.

5. Ένδυση: ευλογούνται τα νέα ρούχα τού παιδιού, που το παραλαμβάνουν για να το ντύσουν οι συγγενείς ή μητέρα. Στην Κολυμπήθρα πλένουν τα χέρια τους ο ιερεύς και ο ανάδοχος.

6. Ακολουθεί ο Σταυρός: ο σταυ­ρός θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη ζωή.

7. Ακολουθεί η Απόλυσις: Η μητέρα, κάνοντας τρεις μετάνοιες στον ανάδοχο και αναγνωρίζοντας την υψηλή και ιερή αποστολή του ασπάζεται το χέρι του, παίρνει στην αγκαλιά της το νεο­φώτιστο.

Το έργο του αναδόχου

Το έργο του Ανάδοχου είναι η κατήχηση του παιδιού. Αναλαμβάνει την ευθύνη της χριστιανικής και Εκκλησιαστικής διαπαιδαγωγήσεως του φωτιζομένου.

Ο ανάδοχος παρίσταται και συμμετέχει στο βάπτισμα ως εγγυητής της ειλικρινούς προθέσεως να κατηχηθεί και να μυηθεί ο βαπτιζόμενος στη χριστιανική πίστη.

Από την πνευματική σχέση μεταξύ αναδόχου και βαπτιζομένου δημιουργείται πνευματική συγγένεια, η οποία επεκτείνετει και στους στενούς συγγενείς τους και αποτελεί κώλυμα γάμου.
Αμέσως μετά την Βάπτιση το παιδί έχει συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία για πρώτη φορά το νήπιο όχι μόνο 3 φορές.

Αλλά περισσότερες φορές και κάθε Κυριακή είναι ευλογία και δύναμη για το παιδί. Κάθε φορά το παιδί που κοινωνά γίνεται «Χριστόφορο» και «Πνευματοφόρο».

Ακόμη δύο λόγια:
1. Ο ιερεύς πού βάπτισε το παιδάκι σας απέκτησε μια ειδική πνευματική σχέση με αυτό. Πολλοί ιερείς αξιώνονται να παντρεύουν τα παιδιά πού πριν 20 χρόνια βάπτισαν. Καλλιεργήστε αυτή τη σχέση με τον ιερέα είναι πνευματικός Πατέρας του παιδιού σας.
2. Προτιμάτε την ενορία σας για να βαπτίσετε το παιδί σας. Μη παρασύρεσθε από κενόδοξες σκέψεις και αλλάζατε την ενορία σας. Στην ενορία σας τηρείται Μητρώο βαπτί­σεων. Από εκεί θα εξυπηρετηθείτε όταν παραστεί ανάγκη.

 

Μοναχός Μωυσής, Το βάπτισμα
Το βάπτισμα
Γράφει ο μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης
Το βάπτισμα μας βάζει στην εκκλησία. Έτσι γινόμαστε χριστιανοί. Το άγιο βάπτισμα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το χρίσμα, που γίνεται μετά το βάπτισμα, χαρίζει στον άνθρωπο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.Παράδειγμα μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός με το να βαπτισθεί στον Ιορδάνη από τον Τίμιο Πρόδρομο. Μίλησε και είπε πως το θείο βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας. Οι απόστολοι έλαβαν ξεκάθαρη εντολή από τον Χριστό να βαπτίζουν όσους πιστεύουν. Όσοι πιστεύουν, μπορούν να βαπτίζονται. Στα νήπια το έργο της κατήχησης αναλαμβάνει ο ανάδοχος.
Αν λόγω έκτακτης ανάγκης τελέστηκε αεροβάπτισμα, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ιερεύς για να το ολοκληρώσει. Ο κάθε βαπτισμένος δεν ξαναβαπτίζεται.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστός και όχι πλούσιος. Να είναι συνειδητά μέλος της εκκλησίας, με μυστηριακή ζωή, έχει μάλιστα την ευθύνη να εισαγάγει το νέο μέλος στην εκκλησία. Δεν μπορεί ένας ανάδοχος να είναι άθεος, αιρετικός και αλλόθρησκος. Είναι υποχρεωμένος να μετανοήσει ειλικρινά και κατόπιν να οδηγήσει και άλλον στην εκκλησία. Ανάδοχοι δεν μπορούν να γίνουν οι μοναχοί, οι κληρικοί και οι γονείς του βαπτιζόμενου. Κανονικά ένας θα πρέπει να είναι ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στην πνευματική του άνοδο τον νεοφώτιστο.
Στο βάπτισμα να δίνονται ονόματα αγίων. Καλό είναι να δίνεται μόνο ένα όνομα. Το όνομα δίνεται και την όγδοη ημέρα από τη γέννηση. Τότε γινόμαστε όλοι χριστιανοί. Τα ενδύματα του νεοβαπτισμένου θα πρέπει να είναι λευκά, που συμβολίζουν την καθαριότητα. Ο ναός θα πρέπει να στολίζεται σεμνά και όχι κοσμικά και υπερβολικά. Οι φωτογράφοι να κινούνται στο ναό με σεβασμό. Κανείς δεν υποχρεώνεται να πληρώσει για ένα μυστήριο. Για τη συντήρηση του ναού ο ανάδοχος μπορεί αυτοπροαίρετα να δώσει κάτι. Ορισμένοι λόγω διαφάνειας ορίζουν ακριβώς τα ποσά. Του βαπτίσματος, στην είσοδο του ναού, προηγείται η κατήχηση.
Αγιάζεται το νερό της κολυμβήθρας, αγιάζεται τα λάδι του χρίσματος και γίνεται τριτή κατάδυση στ’ όνομα της Αγίας Τριάδος. Ο ιερεύς κόβει τα μαλλιά του νεοφώτιστου ως ένδειξη αφιερώσεως στον Θεό. Χρειάζεται προσοχή από όλους στην ευλογία του μυστηρίου. Η χαρά των πιστών είναι μεγάλη γιατί ένας άνθρωπος αφήνει το σκοτάδι και έρχεται στο φως. Γίνεται αληθινό τέκνο του Θεού και κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας του. Μετά τη βάπτιση, θα πρέπει να ακολουθήσει η θεία μετάληψη. Επίσης, τα παιδιά θα πρέπει να κοινωνούν συχνά. Κατά τον Ιησού Χριστό η πίστη και το βάπτισμα σώζουν. Κατά τον Απόστολο Πέτρο όποιος μετανοήσει και βαπτισθεί θα σωθεί. Κατά τον Απόστολο Παύλο είστε παιδιά του Θεού όσοι πιστεύετε στον Χριστό και βαπτισθήκατε στο όνομά του έχετε ντυθεί τον Χριστό. Κατά τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι’ αυτό ο ιερεύς κατά την ώρα της βαπτίσεως βουτά τον άνθρωπο στο νερό. Καθαρίζει ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, ντύνεται τον Χριστό, γίνεται αναγεννημένος άνθρωπος.
MAKEΔΟΝΙΑ, 2/2/2014

Τελευταία ενημέρωση 25/5/2016