Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

15-6-2016 Η Βάπτιση Μυστήριο της Εκκλησίας για τους Γονείς

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 Ένα ενδιαφέρον κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ.Συμεών
 
γαπητοί γονες,
χα­ρά σας ε­ναι με­γά­λη κα­θώς ­τοι­μά­ζε­στε γι­ά τή βά­πτι­ση το παι­δι­ο σας. Κι ­λες ο χα­ρού­με­νες φρο­ντί­δες σας στρέ­φο­νται γύ­ρω ­πό τά βα­πτι­στι­κά, τούς κα­λε­σμέ­νους, τόν ­νά­δο­χο, τό ­νο­μα, τό τρα­πέ­ζι. ­χε­τε ­μως σκε­φτε, ­σο πλη­σι­ά­ζει μέ­ρα, τή βά­πτι­ση ­χι σάν κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός λ­λά ς Μυ­στή­ρι­ο τς κ­κ­λη­σί­ας; Κύ­ρι­ός μας ­η­σος Χρι­στός βε­βαι­ώ­νει ­τι «­ποι­ος δέν γεν­νη­θε ­πό τό νε­ρό κι ­πό τό Πνε­μα, δέν μπο­ρε νά μπε στή Βα­σι­λεί­α το Θε­ο» (­ω. 3,5) γι­α­τί « πι­στεύ­σας καί βα­πτι­σθείς σω­θή­σε­ται» (Μάρ­κ. 16,16). Τό Βά­πτι­σμα δέν ε­ναι μι­ά συμ­βο­λι­κή τε­λε­τή λ­λά ­να γε­γο­νός μέ ­παρ­ξι­α­κές δι­α­στά­σεις.

Στή βά­πτι­ση θά γεν­νη­θε
πρα­γμα­τι­κά τό παι­δί σας! ­κε, στήν κο­λυμ­βή­θρα, τήν πνευ­μα­τι­κή μή­τρα τς κ­κ­λη­σί­ας, πα­λαι­ός ν­θρω­πος τς φθο­ρς θά πε­θά­νει καί θά ­πορ­ρι­φθε, γι­ά νά ­να­γεν­νη­θε νέ­ος τς ­φθαρ­σί­ας ­πως πέ­θα­νε καί ­να­στή­θη­κε Χρι­στός. ­κε τό παι­δί σας θά ν­σω­μα­τω­θε στό σ­μα το Χρι­στο πού ε­ναι κ­κ­λη­σί­α, ­πως ­να κλα­δί μπο­λι­ά­ζε­ται στόν κορ­μό το δέν­δρου. Θά γί­νει να­ός το Θε­ο γι­α­τί τό ­γι­ο Πνε­μα μέ τά χα­ρί­σμα­τά του θά κα­τοι­κή­σει πλέ­ον μέ­σα του. ­πό ­κεί­νη τήν ­μέ­ρα τό ­νο­μά του θά γρα­φτε στό βι­βλί­ο τς ζω­ς, προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν α­ω­νι­ό­τη­τα! ­νας γ­γε­λος θά τό συ­νο­δεύ­ει πλέ­ον σέ ­λη του τή ζω­ή ­χώ­ρι­στος σύ­ντρο­φός του σέ κά­θε στι­γμή καί κα­μι­ά δαι­μο­νι­κή ­νέρ­γει­α δέν θά ε­ναι σέ θέ­ση νά τό βλά­ψει. Θε­ός θά ­κού­ει προ­σε­κτι­κά τίς προ­σευ­χές του καί τό βλέμ­μα του θά ε­ναι δι­αρ­κς στραμ­μέ­νο πά­νω του μέ ­δι­αί­τε­ρη φρο­ντί­δα.


Στά χέ­ρι­α σας, πλέ­ον, δέν θά κρα­τ
­τε ­πλά τό παι­δί σας, πού ­ναμ­φί­βο­λα ε­ναι ­να ­νε­κτί­μη­το δ­ρο το Θε­ο σέ σς, λ­λά μιά ζωντανή εκόνα το Θεο· ­να μελ­λο­ντι­κό πο­λί­τη τς Βα­σι­λεί­ας τν ο­ρα­νν.


Χαρε
τε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας ατήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή πως ο πρώτοι πιστοί, ο ποοι, ταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό περο τς ερουσαλήμ, «κατενύγησαν τ καρδί» (Πράξ. 2,37)· γέμισε καρδιά τους μέ ερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί ατό πού ξωτερικά μοιάζει μέ να συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, εναι να μεγαλειδες παρξιακό γεγονός μέ αώνια προοπτική. τσι μως συμβαίνει μέ λα τά μυστήρια: μέσα πό ­πλά ­λι­κά στοι­χε­α κα συ­νη­θι­σμέ­νες πρά­ξεις ­νερ­γε δύ­να­μη το Θε­ο, πού ­να­και­νί­ζει καί χα­ρι­τώ­νει ­μς τούς ν­θρώ­πους. ρ­κε νά πι­στέ­ψου­με καί νά κ­ζη­τή­σου­με τή σω­στι­κή χά­ρη το Κυ­ρί­ου.


ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ; Μά πο
λ­λο παρά στό πνευ­μα­τι­κό σας σπί­τι, τόν ­ε­ρό Να­ό τς ­νο­ρί­ας σας στά ­ρι­α τς ­ποί­ας κα­τοι­κε­τε! Θά ε­ναι με­γά­λη χα­ρά γι­ά τό παι­δί σας, κα­θώς θά με­γα­λώ­νει καί θά κι­νε­ται στούς χώ­ρους το να­ο, νά γνω­ρί­ζει ­τι ­κε βαπτίστηκε· κε ­να­γεν­νή­θη­κε πνευματικά. Θά συν­δε­θε μέ τόν ­ε­ρό χ­ρο καί συ­ναι­σθη­μα­τι­κά, ­πως λ­λω­στε ­λοι μας συν­δε­ό­μα­στε μέ τόν τό­πο πού γεν­νη­θή­κα­με.

 Γι
ατό καί δέν πρέ­πει νά γί­νο­νται βα­πτί­σεις σέ λ­λες ­νο­ρί­ες. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο δέν ­πι­τρέ­πεται νά γίνονται βα­πτί­σεις σέ πα­ρεκ­κ­λή­σι­α ­δι­ω­τι­κά πα­ρεκ­κ­λή­σι­α «κτη­μά­των». Στήν ­νο­ρί­α σας τη­ρε­ται Μη­τρ­ο βα­πτί­σε­ων π ­που θά ­ξυ­πη­ρε­τη­θε­τε ­ταν πα­ρα­στε ­νά­γκη.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ;

Τό Βά­πτι­σμα στήν πρώ­τη
κ­κ­λη­σί­α ­τε­λε­το τήν Κυ­ρι­α­κή στή δι­άρ­κει­α τς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας. τσι, συμ­με­τε­χε ­λο τό κ­κ­λη­σί­α­σμα καί ­χι μό­νο κά­ποι­οι συγ­γε­νες καί φίλοι. ρ­γό­τε­ρα -μέ τήν λ­λα­γή συν­θη­κν ζω­ς- τό Βά­πτι­σμα ­πο­σπά­σθη­κε ­πό τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί γί­νε­ται ξε­χω­ρι­στά καί λ­λες ­μέ­ρες καί πε­ρι­ο­ρί­στη­κε σέ ο­κο­γε­νει­α­κό γε­γο­νός. ­στό­σο, πλέ­ον κα­τάλ­λη­λη ­μέ­ρα γι­ά ­να μυ­στή­ρι­ο χαρς, ­πως ε­ναι τό Βά­πτι­σμα, πα­ρα­μέ­νει Κυ­ρι­α­κή.
  • Μήν ναβάλλετε τή βάπτιση το παιδιο σας. Φροντίστε νά εναι μικρό, λίγων μηνν, γιά νά μή στερεται τή χάρη το μυστηρίου. Γιά νά μή φοβηθε τήν ρα το βαπτίσματος, λλά νά συνεργαστε μέ τόν Λειτουργό.
  • Θά π­τε στόν Να­ό τς ­νο­ρί­ας σας καί θά κα­θο­ρί­σε­τε μέ τόν ­φη­μέ­ρι­ο τήν ­μέ­ρα καί τήν ­ρα το μυ­στη­ρί­ου, προ­σκο­μί­ζο­ντας καί τό σχε­τι­κό ­ντί­γρα­φο τς Λη­ξι­αρ­χι­κς Πρά­ξης Γεν­νή­σε­ως το παι­δι­ο.
  • ­πα­ραί­τη­τη προϋ­πό­θε­ση γι­ά τήν τέ­λε­ση το Μυστηρίου εναι συμφωνία καί παρουσία καί τν δύο γονέων το παιδιο.


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνήθως ο
φροντίδες πού πορροφον λο τό νδιαφέρον φορον τίς προετοιμασίες γιά πολύ δευτερεύοντα ζητήματα καί μς διαφεύγει προετοιμασία γιά τό διο τό Μυστήριο. Προετοιμαστετε γιά τό μεγάλο γεγονός. μβαθύνετε στό νόημα το Μυστηρίου μέσα πό τήν νάγνωση νός πό τά τόσα ξιόλογα βιβλία πού κυκλοφορον. Προσευχηθετε θερμά γιά τόν κορυφαο ατό σταθμό τς ζως το παιδιο σας. πιδιξτε νά ξομολογηθετε στόν πνευματικό σας καί τοιμαστετε νά κοινωνήσετε στή θεία Λειτουργία κείνης τς μέρας. πρώτη κκλησία ριζε ς μέρα νηστείας τήν παραμονή το Βαπτίσματος.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ρό­λος του δέν ε­ναι ­πλά νά φρο­ντί­σει γι­ά τά πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα νά κά­νει δ­ρα στό παι­δί γι­ά νά δη­μι­ουρ­γή­σου­με κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις. πα­ρου­σί­α του ε­ναι ο­σι­α­στι­κή καί ­πα­ραί­τη­τη. γ­γυ­­ται στήν κ­κ­λη­σί­α γι­ά τόν νε­ο­φώ­τι­στο καί τήν πρό­ο­δό του στήν πί­στη.

Στίς πε­ρι­πτώ­σεις το
νη­πι­ο­βα­πτι­σμο, ­να­πλη­ρώ­νει τήν λ­λει­ψη βού­λη­σης το νη­πί­ου, ­μο­λο­γε πί­στη ξ ­νό­μα­τός του, ­λεί­φει μέ τό κα­θα­γι­α­σμέ­νο λά­δι, πού λει­τουρ­γός θά ρί­ξει στίς πα­λά­μες του, τό κε­φά­λι το παι­δι­ο καί ­λο του τό σ­μα. ­να­λαμ­βά­νει τήν ­πο­χρέ­ω­ση νά συ­μπρά­ξει μα­ζί μέ τούς γο­νες στή χρι­στι­α­νι­κή ­να­τρο­φή το παι­δι­ο.
τσι, νάδοχος δέν μπο­ρε νά ε­ναι λ­λό­θρη­σκος λ­λου δό­γμα­τος (Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κός, Προ­τε­στά­ντης κ..), ν­θρω­πος πού ρ­νε­ται τήν ρ­θό­δο­ξη πί­στη καί ­μο­λο­γε ­θεΐ­α. ­άν ε­ναι γ­γα­μος, φείλει ­πωσ­δή­πο­τε νά ­χει τε­λέ­σει θρη­σκευ­τι­κό γά­μο. ­πί­σης, νά χει καί τήν κατάλληλη λικία.

Μέ
λλα λόγια, νάδοχος πρέπει νά εναι συνειδητό μέλος τς κκλησίας, νθρωπος μέ ζωντανή πίστη καί συνεπ χριστιανική ζωή.
­νά­δο­χος πο­λύ ­νω­ρίς θε­ω­ρή­θη­κε ς πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας το ­να­δε­κτο τς ­να­δε­κτς. Γι α­τό -λό­γω τς πνευ­μα­τι­κς α­τς συγ­γέ­νει­ας-, δέν μπο­ρον νά συ­νά­ψουν γά­μο. Γά­μος ­πί­σης δέν μπο­ρε νά γί­νει με­τα­ξύ παι­δι­ν πού ­χουν τόν ­δι­ο ­νά­δο­χο ­πει­δή θε­ω­ρο­νται πνευ­μα­τι­κά ­δέλ­φι­α.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Κατά τήν
ρχαία τάξη τς κ­κ­λη­σί­ας μας, τό ­νο­μα δί­δε­ται στό παι­δί τήν ­γδο­η ­μέ­ρα ­πό τή γέν­νη­σή του. Στό Ε­χο­λό­γι­ο ­πάρ­χει ε­δι­κή ­κο­λου­θί­α. Στίς μέ­ρες μας ­νο­μα­το­δο­σί­α ­χει συν­δε­θε ­θι­μι­κά μέ τό βά­πτι­σμα. Πρέ­πει ­πα­ραί­τη­τα νά ε­ναι ­νο­μα χρι­στι­α­νι­κό γι­ά νά ­χει τό παι­δί προ­στά­τη του τόν ­γι­ο το ­ποί­ου φέ­ρει τό ­νο­μα. Γι­ά λό­γους ­στο­ρι­κς συ­νέ­χει­ας ερά Σύ­νο­δος δέ­χτη­κε νά δί­νο­νται καί ­νό­μα­τα ­πό τήν ρ­χαι­ό­τη­τα. λ­λα ­μως ­νό­μ
α­τα δέν πρέ­πει νά δί­νο­νται.

Τό
­νο­μα ε­ναι δη­λω­τι­κό το προ­σώ­που καί ­να πρό­σω­πο ­χει ...­να ­νο­μα! ­πι­μο­νή κά­ποι­ων γο­νέ­ων νά θέ­λουν νά δώ­σουν στό παι­δί τους δύ­ο καί τρί­α ­νό­μα­τα ε­ναι α­θαί­ρε­τη. Ξε­κι­ν ­πό μι­κρο­συ­ναι­σθη­μα­τι­σμούς γι­ά νά ­κα­νο­ποι­ή­σουν τούς πα­πο­δες καί τίς γι­α­γι­ά­δες. λ­λοι, ­ν ­τα­ξαν τό παι­δί τους κα­τά τήν κύ­η­ση σέ ­ναν ­γι­ο, τήν ­ρα τς βά­πτι­σης θέ­λουν νά δώ­σουν καί δεύ­τε­ρο ­νο­μα, πράγμα πού θετε τό τά­ξι
­μό τους. ­τσι, κα­τα­λή­γου­με νά φω­νά­ζου­με τό παι­δί ­χι μέ τό ­νο­μά του λ­λά μέ ­να ­πο­κο­ρι­στι­κό πού προ­έρχεται ­πό τήν κα­κο­ποι­η­μέ­νη σύ­ντμη­ση το ­νός τή σύν­θε­ση τν πε­ρισ­σο­τέ­ρων ­νο­μά­των.

Τό
­νο­μα το παι­δι­ο σας ε­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νο γι­ά τήν α­ω­νι­ό­τη­τα καί α­τή προ­ο­πτι­κή το προσ­δί­δει ­ε­ρό­τη­τα. ς χρι­στι­α­νοί ­φεί­λου­με νά σε­βό­μα­στε τήν πα­ρά­δο­ση τς κ­κ­λη­σί­ας μας καί νά μήν κά­νου­με το κε­φα­λι­ο μας.


Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
να­ός μας ε­ναι τό­πος ­ε­ρός, ­φι­ε­ρω­μέ­νος στή λα­τρεί­α το Θε­ο. Γι ατό σεβόμαστε τήν ­ε­ρό­τη­τα καί τήν α­σθη­τι­κή το να­ο. Κα­μι­ά «δι­α­κο­σμη­τι­κή» ­πέμ­βα­ση δέν ε­ναι ­πι­τρε­πτή στήν ­γί­α κο­λυμ­βή­θρα, τόν δι­ά­δρο­μο το να­ο, τόν πρόναο καί γε­νι­κά τόν ­σω­τε­ρι­κό τόν ­ξω­τε­ρι­κό χ­ρο το να­ο. Μπο­ρε­τε νά βά­λε­τε μί­α δύ­ο ν­θο­στ­λες στόν σο­λέ­α. Τίποτε λλο! λα τά λλα πού «πρέπει»(;) νά γοράσετε, χρησιμοποιστε τα στόν χρο πού θά παραθέσετε τό γεμα στούς καλεσμένους καί συγγενες σας, χι μως στόν ναό! Θυμηθετε τι μόνη φορά κατά τήν ποία Κύριος πέδειξε ερή γανάκτηση ταν ταν διαπίστωσε τή βεβήλωση το ναο!

Τό
­δι­ο ­σχύ­ει γι­ά τίς φω­το­γρα­φή­σεις καί τά βί­ντε­ο τά ­πο­α ­πι­τρέ­πο­νται κατ ο­κο­νο­μί­αν τν ­ρα το Μυ­στη­ρί­ου. ­μως ο ­παγ­γελ­μα­τί­ες ο ­ρα­σι­τέ­χνες φω­το­γρά­φοι καί λ­πτες πρέ­πει νά ­νερ­γον μέ δι­α­κρι­τι­κό­τη­τα, μέ σε­βα­σμό πρός τό τε­λού­με­νο μυ­στή­ρι­ο, χω­ρίς νά ­νο­χλον καί χω­ρίς νά με­τα­βάλ­λουν τόν ­ε­ρό Να­ό σέ στού­ντι­ο.


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Συ­χνά γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες
­πα­ρά­δε­κτης συ­μπε­ρι­φο­ρς στόν να­ό κα­τά τήν τέ­λε­ση μι­ς βά­πτι­σης. ρ­θα­με μέ τή θέ­λη­σή μας γι­ά ­να δι­κό μας ν­θρω­πο· γι­ά νά προ­σευ­χη­θο­με στόν Θε­ό νά στεί­λει τή χά­ρη του. Καί ­ντί τς προ­σευ­χς α­τό πού πα­ρα­τη­ρο­με ε­ναι θό­ρυ­βος, ο συ­ζη­τή­σεις, ν­δυ­μα­το­λο­γι­κός σχο­λι­α­σμός, ­δι­α­φο­ρί­α, ο ­σκο­πες με­τα­κι­νή­σεις.
ν ζού­σα­με ­ρα­γε στήν ­πο­χή το Κυ­ρί­ου καί μς προ­σκα­λο­σε νά πα­ρα­βρε­θο­με στή βά­πτι­σή Του στόν ­ορ­δά­νη, ­κε ­που ­κα­νε α­σθη­τή τήν πα­ρου­σί­α της ­γί­α Τρι­ά­δα, μέ τί ε­δους μ­φά­νι­ση θά πη­γαί­να­με καί μέ ποιό τρό­πο θά στε­κό­μα­σταν καί πς θά συμ­με­τεί­χα­με; Καί στή βά­πτι­ση το παι­δι­ο σας ­μως θά ­πα­να­λη­φθε τό ­δι­ο συ­γκλο­νι­στι­κό γε­γο­νός! Στό ­νο­μα τς ­γί­ας Τρι­ά­δας βα­πτί­ζε­ται! Τό ­γι­ο Πνε­μα πα­ρί­στα­ται ­ο­ρά­τως. ­κε­νο ­νερ­γε τήν πνευ­μα­τι­κή ­να­γέν­νη­ση το βρέφους. ­ε­ρός Να­ός δέν ε­ναι τό­πος ­πί­δει­ξης λ­λά ­πι­κοι­νω­νί­ας μέ τόν Θε­ό. μα­ται­ο­δο­ξί­α, χλι­δή, ­ξε­ζη­τη­μέ­νη ­ως καί προ­κλη­τι­κή ν­δυ­μα­σί­α δέν συμ­βι­βά­ζον­ται μέ τή χρι­στι­α­νι­κή μας ­δι­ό­τη­τα καί προ­κα­λον τήν ρ­γ το Θε­ο! λ­λω­στε ­πο­τε­λε σχ­μα ­ξύ­μω­ρο νά ρ­χό­μα­στε στόν ναό γιά νά βα­φτί­σου­με τό παι­δί μας, πού ση­μαί­νει νά ντυ­θε «ν­δυ­μα ­φθαρ­σί­ας», καί τήν ­δι­α στι­γμή ­μες μέ τή δι­κή μας «ν­δυ­μα­σί­α» καί συ­μπε­ρι­φο­ρά ν προ­σβά­λλου­με τήν ­ε­ρό­τη­τα το μυ­στη­ρί­ου καί νά προ­βάλλου­με τήν πνευ­μα­τι­κή γύ­μνι­α τς ψυ­χς μας!

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ
πόλουση. Τό νε­ρό τς κο­λυμ­βή­θρας ε­ναι ­γι­α­σμέ­νο. Γι α­τό καί δέν κα­τα­λή­γει στήν ­πο­χέ­τευ­ση λ­λά στό χω­νευ­τή­ρι το να­ο. Τό ­διο πρέ­πει νά γί­νει καί μέ τά νε­ρά ­πό τό πρ­το μπά­νι­ο το παι­δι­ο σας με­τά τρες ­μέ­ρες, κα­θώς καί τά πρώ­τα νε­ρά ­πό τό πλύ­σι­μο τν ρού­χων του τά ­πο­α θά πλύ­νε­τε σέ μι­ά μι­κρή λε­κά­νη. ν πρα­κτι­κά δέν μπο­ρε­τε νά τά φέ­ρε­τε στό χω­νευ­τή­ρι το να­ο, του­λά­χι­στον ­δει­ά­στε τα στόν κ­πο γι­ά νά ­πορ­ρο­φη­θον στό ­δα­φος. Βλέ­πε­τε ε­λά­βει­α χω­ρίς νά κπίπτει σέ τυ­πο­λα­τρί­α, γνω­ρί­ζει νά προ­σέ­χει καί τίς λε­πτο­μέ­ρει­ες. θεία κοινωνία. Τά νή­πι­α καί τά μι­κρά παι­δι­ά, βα­πτι­σμέ­να καί μυ­ρω­μέ­να, ­χουν ­νά­γκη τή συ­χνή Θεί­α Κοι­νω­νί­α καί ­χι μό­νο «τίς τρες ­πό­με­νες Κυ­ρι­α­κές» με­τά τή βά­πτι­σή τους. ­ταν τά φέρ­νε­τε τα­κτι­κά στόν να­ό γι­ά νά κοι­νω­νον τούς προ­σφέ­ρε­τε ­πό τήν τρυ­φε­ρή α­τή ­λι­κία τήν ο­ρά­νι­α τρο­φή τς ψυ­χς. Χα­ρι­τώ­νο­νται. Τό σ­μα καί τό α­μα το Χρι­στο τά φυ­λάσ­σει ­πό κά­θε κα­κό. ­πί­σης μα­θαί­νουν νά ζον ς παι­δι­ά το Θε­ο, συ­νη­θί­ζουν καί δέν φο­βο­νται ο­τε ­ντι­δρον, ­πως συμ­βαί­νει μέ κά­ποι­α παι­δι­ά πού ο μη­τέ­ρες τά φέρ­νουν σπά­νι­α γι­ά νά κοι­νω­νή­σουν.
κατήχηση. ζω­ή προ­έρ­χε­ται μό­νο ­πό ζω­ή. Α­τό ­σχύ­ει ­χι μό­νο γι­ά τή βι­ο­λο­γί­α, λ­λά καί γι­ά τήν πί­στη. Τή δι­κή σας βι­ω­μα­τι­κή πί­στη κα­λε­στε νά με­τα­δώ­σε­τε στό παι­δί σας καί νά τήν α­ξή­σε­τε.

Μέ­σα σ
­να χα­ρού­με­νο κλί­μα ­μπι­στο­σύ­νης καί ­λευ­θε­ρί­ας, θά τό μά­θε­τε νά κά­νει τόν σταυ­ρό του, νά ψε­λλί­ζει τίς πρ­τες προ­σευ­χές του, θά το δι­α­βά­ζε­τε ­μορ­φες δι­δα­κτι­κές βι­βλι­κές ­στο­ρί­ες, θά βι­ώ­σει μα­ζί σας τόν κ­κ­λη­σι­α­σμό, τή λει­τουρ­γι­κή κα μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή, τό μυ­στή­ρι­ο τς πί­στε­ως!
ρ­γό­τε­ρα θά συν­δέ­σε­τε τό παι­δί σας μέ τήν κ­κ­λη­σι­α­στι­κή κα­τή­χη­ση τς ­νο­ρί­ας σας καί θά ­πι­με­λη­θε­τε τή συμ­με­το­χή του στίς κα­τη­χη­τι­κές συ­νά­ξεις τς ­νο­ρί­ας σας. Ε­ναι χ­ρος ­που μέ τήν κα­τάλ­λη­λη δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση, θά θω­ρα­κι­στε πνευ­μα­τι­κά τό παι­δί σας καί θά γνω­ρί­σει τίς ­λή­θει­ες τς χρι­στι­α­νι­κς πί­στε­ώς μας. σύν­δε­σή του, ­πί­σης, μέ ­να κα­λό πνευ­μα­τι­κό Πα­τέ­ρα θά τό βο­η­θή­σει νά ­πο­κτή­σει μι­ά ­γι­ή καί ­σορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Νά γί­νει ­νας ν­θρω­πος το Θε­ο, ­νας ­λη­θι­νός ν­θρω­πος το Πνεύ­μα­τος. ν σέ κά­ποι­α π ­λα α­τά νι­ώ­θε­τε πώς ­στε­ρε­τε, φρο­ντί­δα σας γι­ά τή χρι­στι­α­νι­κή ­να­τρο­φή το παι­δι­ο σας σς δί­νει τήν ε­και­ρί­α νά κα­ταρ­τι­στε­τε καί σες πνευ­μα­τι­κά. ­ξι­ο­ποι­ε­στε τό μο­να­δι­κό προ­νό­μι­ο πού ­χε­τε ς γο­νες νά ξα­να­γί­νε­τε παι­δι­ά μα­ζί μέ τά παι­δι­ά σας καί νά με­γα­λώ­σε­τε μα­ζί τους ­χο­ντας τήν ­ρι­μό­τη­τα τν με­γά­λων. δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση το παι­δι­ο σας κα­τά τό θέ­λη­μα το Θε­ο θά γί­νει ­μορ­φό­τε­ρη καί ­ε­ρό­τε­ρη κα­θη­με­ρι­νή σας λει­τουρ­γί­α. νομαστική ορτή. Ο ρ­θό­δο­ξοι δέν γι­ορ­τά­ζου­με τή βι­ο­λο­γι­κή γέν­νη­σή μας ­πως ο ξέ­νοι στά γε­νέ­θλι­α, λ­λά τήν πνευ­μα­τι­κή ­να­γέν­νη­σή μας πού ­γι­νε στή βά­πτι­σή μας μέ τήν ­νο­μα­στι­κή μας γι­ορ­τή. Τά γε­νέ­θλι­α ε­ναι συν­δε­δε­μέ­να μέ τόν χρό­νο καί τή φθο­ρά, ­ν γι­ορ­τή ε­ναι συν­δε­δε­μέ­νη μέ τό ­νο­μα το ­γί­ου πού νί­κη­σε τόν χρό­νο καί τή φθο­ρ καί ζε στήν α­ω­νι­ό­τη­τα. ­τσι μέ τή γι­ορ­τή μας τήν προ­γευ­ό­μα­στε κι ­μες. ­νο­μα­στι­κή γι­ορ­τή ­κό­μη δέν ε­ναι ­το­μι­κή μας ­πό­θε­ση ­πως τά γε­νέ­θλι­α, λ­λά κ­κ­λη­σι­α­στι­κό γε­γο­νός, γι­α­τί τήν ­δι­α ­μέ­ρα γιορ­τά­ζουν μα­ζί μας καί πολ­λοί λ­λοι πι­στοί, ­δελ­φοί μας, πο ­χουν τ ­δι­ο ­νο­μα μ ­μς· γι­ορ­τά­ζει ­λό­κλη­ρη κ­κ­λη­σί­α. ­γα­πη­τοί γο­νες,
μέ α
­τές τίς ­πι­ση­μάν­σεις σς προ­τρέ­πω καί σς ν­θαρ­ρύ­νω
  • Νά κα­τα­νο­ή­σε­τε τήν πνευ­μα­τι­κή δι­ά­στα­ση το μυ­στη­ρί­ου το Βα­πτί­σμα­τος. βά­πτι­ση το παι­δι­ο μας ε­ναι μυ­στή­ρι­ο τς πί­στε­ως· πρά­ξη ­ε­ρή τς κ­κ­λη­σί­ας καί ­χι κοι­νω­νι­κό γε­γο­νός. Νά σε­βα­σθε­τε τήν ­ε­ρό­τη­τα τς ­ρας καί νά συμ­με­τά­σχε­τε ­πως ται­ρι­ά­ζει σέ συ­νει­δη­τούς πιστούς.
  • Τό μυ­στή­ρι­ο τε­λε­ται ­πως μα­κραί­ω­νη καί ε­λο­γη­μέ­νη πα­ρά­δο­ση τς κ­κ­λη­σί­ας κα­θο­ρί­ζει. Καί στά ο­σι­ώ­δη καί στά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα. ­χι ­πως ­μες νο­μί­ζου­με ­σφαλ­μέ­να θέ­λου­με ­πό ­δι­ο­τρο­πί­α ­παι­το­με μέ κί­νη­τρο τήν κο­σμι­κό­τη­τα.
  • ­λό­ψυ­χα σς ε­χο­μαι βά­πτι­ση το παι­δι­ο σας νά ­πο­τε­λέ­σει γι­ά σς καί τούς κα­λε­σμέ­νους σας μι­ά ε­λο­γη­μέ­νη ε­και­ρί­α ψυ­χι­κς ­νά­τα­σης, θερ­μς προ­σευ­χς, ο­σι­α­στι­κς συμ­με­το­χς στήν πνευ­μα­τι­κή ­να­γέν­νη­ση το παι­δι­ο σας!
  •  
Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ
Νέ­ας Σμύρ­νης ΣΥΜΕΩΝ

 

Προβολή άρθρου...


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: