Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

12-4-2016 Περί Προσωπολατρείας...

Προσωπολατρεία!
Πνευματικός εναι ργανο
γιά νά μ
ς δηγήσει στόν Νυμφίο Χριστό
καί
χι Νυμφίος Χριστός!
 
    να μεγάλο λάθος στό ποο πέφτουν πολλοί Χριστιανοί (κυρίως γυνακες λόγ πλουσιώτερου συναισθηματικο κόσμου, λλά καί ντρες κυρίως γιά τά"πρωτεα" στά διακονήματα), εναι νά γωνίζονται νά ρέσουν στόν Πνευματικό σάν νθρωπο καί χι στόν Χριστό καί Θεό!

 
τσι, προσωπολατρεία πουλα εσβάλλει στήν καρδιά τους, δίνοντας να μεγάλο κομμάτι παρξιακο της χώρου στό πρόσωπο το Πνευματικο (να εδος ρρωστημένης γάπης) καί δέν φθάνουν νά γαπήσουν πραγματικά, νυπόκριτα καί λοκληρωτικά ποτέ τόν Χριστό!
 
νδέχεται μάλιστα κάποιοι Πνευματικοί νά τρέφουν μία τέτοια κατάσταση, ετε θελά τους γιατί δέν τήν διέκριναν γκαίρως καθόλου (κακς βέβαια, λλά νθρωποι εναι κι ατοί), ετε γιατί πέφτουν σέ κενοδοξία καί φιλαρέσκεια (μή γένοιτο). Καί βέβαια τέτοιες καταστάσεις, δημιουργον πρόσφορο δαφος γιά νώφελες πιζήμιες ντιζηλεες καί νταγωνισμούς μέσα σέ κοινόβια, δελφότητες καί νάμεσα σέ πνευματικά δέλφια, γιά διαβάλματα, κατηγορεες, συκοφαντίες, ψέμματα κι λλα μετικά, πού εσχωρον κόμη καί μέσα στά ξομολογητήρια, προκειμένου νά πηρρέασουν γνμες καί συναισθήματα Πνευματικν, στε νά "κατακτηθε" στερόβουλα γάπη τους! Ατός ποπροσανατολισμός μως, πό τό τό Πρόσωπο το Χριστο κι πό τήν νόθευτη πνευματική γάπη καί τήν λήθεια, διαλύει κάθε πνευματικό κόπο π' ποιον κι ν προέρχεται καί χαροποιε διαίτερως τόν διάβολο, τόν πατέρα το μίσους καί χι τς γάπης, το ψεύδους καί χι τς λήθειας καί τς διάσπασης καί χι τς νότητας.  «κ το καρπο τό δένδρον γιγνώσκεται» (Ματθ. ιβ' 33)...
 
Κύριος επε: "υέ μου δός μοι σήν καρδίαν" καί πρώτη ντολή λέει: "γαπήσεις Κύριον τόν Θεό σου ξ λης τς καρδίας σου...". Θεός μς ζητ λόκληρη τήν καρδιά μας καί ξ' λοκλήρου τήν γάπη μας, χι κατακερματισμένα κομμάτια μις "σπασμένης σέ θρύψαλα" καρδις, μοιρασμένα πό δ κι πό κε σέ διάφορα πρόσωπα καί πράγματα! Μέχρι πότε θά δίνουμε τά περισσεύματα ( δηλαδή τά ψίχουλα ) στόν Κύριο σάν τούς κύνες τς παραβολς πού ζητιανεύουν τροφή κάτω πό τά πλούσια τραπέζια; μες εμαστε ο κύνες πού διαλείπτως πρέπει νά ζητιανεύουμε τό λεος το Θεο καί νά Το δώσουμε κόμη καί τήν ζωή μας!
 
λα ατά ς μήν παρεξηγηθον σς παρακαλ, δέν σημαίνει πώς δέν θά γαπμε τούς συνανθρώπους μας κι λα τά κτίσματα καί βέβαια τόν γαπητό μας Πνευματικό. ντίθετα, τό ν' γαπμε λοκληρωτικά τόν Θεό, μς δηγε καί μς διασφαλίζει στό νά γαπμε μέ γι τρόπο τούς πάντες. Καί Κύριος μς λέγει πς θά γίνουμε "γαπντες Αύτόν": « χων τς ντολάς μου κα τηρν ατάς, κενός στιν γαπν με·...». (ωάν. 14, 21). πομένως, ποιος τηρε τίς ντολές το Θεο καί Πατρός μας, θά γαπ χι μόνον Ατόν μέ τόν σωστό τρόπο, λλά καί λα τά παιδιά Του, διότι ο διες ντολές  σχύουν γιά λους μας σότιμα καί δίκαια.
 
πίσης στήν πρώτη ντολή το Θεο, ρητά ναφέρεται: "γώ εμί Κύριος Θεός σου, στις ξήγαγόν σε κ γς Αγύπτου, ξ οκου δουλείας. οκ σονταί σοι θεοί τεροι πλήν μο.
ο
ποιήσεις σεαυτ εδωλον, οδέ παντός μοίωμα, σα ν τ οραν νω καί σα ν τ γ κάτω καί σα ν τος δασιν ποκάτω τς γς. ο προσκυνήσεις ατος, οδέ μή λατρεύσεις ατος· γώ γάρ εμί Κύριος Θεός σου, Θεός ζηλωτής, ποδιδούς μαρτίας πατέρων πί τέκνα, ως τρίτης καί τετάρτης γενες τος μισούσί με καί ποιν λεος ες χιλιάδας τος  γαπσι με καί τος φυλάσσουσι τά προστάγματά μου" (ξοδος, Παλαιά Διαθήκη).
 
Τά εδωλα καί τά μοιώματα, δέν φτιάχνονται μόνο πό ξύλο, πηλό, μέταλλο ποιοδήποτε λλο λικό. Φτιάχνονται καί πό τήν νθρώπινη φαντασία στό νο καί μπορον πουλα καί κρυφά νά λατρεύονται στό θυσιαστήριο τς καρδις ντί το Θεο! μοιώματα, εδωλα καί εκόνες πραγμάτων καί προσώπων, μπορον νά χουν ντικαταστήσει μέσα στό κέντρο τς πάρξεώς μας τόν Θεό κι κε, νά διαπράττεται "πνευματική μοιχεία". Νά πς γινόμαστε εδωλολάτρες σωτερικά, ν ξωτερικά μπορε νά μφανιζόμαστε ς ελαβες καί πάκοοι Χριστιανοί (κληρικοί καί λαϊκοί). σον φορ εδικότερα τήν γάπη πρός τόν Πνευματικό, ν τήν δομε νά σταματ στό πρόσωπό του καί νά μήν νεβαίνει πρός τόν Θεό, φείλουμε μεσα καί κρως πισταμένως νά τό ψάξουμε! προσωπολατρεία ν κατακλείδει, σοται μέ εδωλολατρεία! Εναι κατάφορη καταπάτηση τς πρώτης ντολς. Προκαλε πικίνδυνα γιά τήν ψυχή μας τήν γι ζηλοτυπία το Κυρίου, τήν γεμάτη πό φλογερώτατο θεο ρωτα γιά τά τέκνα του. Προκαλε τήν δική Του πειρη γάπη πρός μς, αύτήν πού τόν κανε νά ταπεινωθε καί μς δώσει τήν νθρώπινη ζωή Του καί Ατόν τόν διον καί Θεόν μαζί μέ λα τά πειρα γαθά Του, προσκαίρως καί αωνίως καί σ' ατήν τήν ζωή καί στήν λλη! φόσον διαπιστωθε προσωπολατρεία, πρέπει νά παύσει μεσα, ν πιθυμομε φιλότιμα καί ελικρινά νά γαπήσουμε τόν Κύριο καί νά χουμε λπίδα σωτηρίας! Χριστός εναι Νυμφίος τς κάθε ψυχς. Σέ Ατόν ρμόζει νά θρονιάσει καί νά ναπαυθε στήν παστάδα της καί νά μς λεε αώνια πό κε.
 
Δυστυχς, λοι εμαστε τρεπτοί καί πρός τά κρείττονα, λλά καί πρός τά χείρωνα καί κινδυνεύουμε νά πσα στιγμή πό τά πάθη μας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θεός νά μς λεήσει καί ν μς φωτίσει πρός τό εάρεστον θέλημά Του.
Καλύτερα μως, νά διαβάσουμε τί λέει γιος Γέροντας Παΐσιος:
 
Ένας  πνευματικός  άνθρωπος,  όταν  θέλη  νά  βοηθήση  κάποιον,  προσπαθεί  νά  τόν σύνδεση μέ τόν Χριστό καί όχι νά τόν δέση μέ τόν εαυτό του. Στήν συνέχεια χαίρεται, όταν καταφέρη  νά  τόν  σύνδεση  μέ  τόν  Χριστό,  καί  ό  άλλος  αγωνίζεται  προσβλέποντας  στόν Χριστό.  Τότε  καί  ό  ένας  καί  ό  άλλος  έχει  τόν  μισθό  του  καί  τά  πράγματα  πάνε κανονικά. Όταν όμως ό άνθρωπος αγωνίζεται καί κοιτάζη πώς νά ευχαρίστηση αυτόν πού προσπαθεί νά  τόν  σύνδεση  μέ  τόν  Χριστό,  άν  δηλαδή  μιά  ενέργεια  του  θά στενοχωρήση  ή  θά χαροποίηση  εκείνον,  καί  δέν  κοιτάζη  πώς  ό  Χριστός  βλέπει  αυτήν  τήν  ενέργεια  του,  τότε ούτε  τόν  άνθρωπο  πού  τόν  βοηθάει  ευχαριστεί,  ούτε  τόν  Χριστό,  άλλά  ούτε  ό  ίδιος ωφελείται,  γιατί  δέν  δέχεται  θεϊκή  βοήθεια.  Δηλαδή  ούτε  ό  Χριστός  ούτε  ό  πνευματικός χαίρεται  γι'  αυτό  τό  όποιο  κάνει,  άλλά  ούτε ό  ίδιος  βοηθιέται,  γιά  νά  ξεπεράση  μιά  δυσκολία.  Ας  υποθέσουμε  ότι  ψάλλει  μιά  αδελφή  καί  σκέφτεται: Άραγε ψάλλω  καλά;  Θά χαρή ή Γερόντισσα;. Έ, αυτή δέν βοηθιέται. Ένώ, άν ψάλλη γιά  τόν Χριστό,  τά πράγματα πάνε κανονικά καί καλά θά ψάλη καί τήν Γερόντισσα θά ευχαρίστηση.
 


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 13248 (20160329) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 13248 (20160329) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: