Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

20-3-2016 Οι Ροταριανοί απαγορεύεται να γίνονται ανάδοχοι σύμφωνα με απόφαση της Εκκλησίας

 
 
Το 1974 η Εκκλησία της Ελλάδος απεφάνθη ως εξής διά τους Ροταριανούς:
«Κατόπιν εισηγήσεως της αρμοδίας Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων, ότι κατά την έννοιαν της υπ' αριθ. 622/742/691/6.3.1951 Συνοδικής Εγκυκλίου εν συνδυασμώ και προς την φύσιν των υπό του Αναδόχου αναλαμβανομένων καθηκόντων του κατηχήσαι δεόντως και κατά τε τα ορθόδοξα δόγματα και τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις τον αναδεκτόν, η ιδιότης τινός ως Ροταριανού, κατόπιν των περί της οργανώσεως «Ρόταρυ» υπαρχόντων στοιχείων, δεν αποτελεί εχέγγυον εκπληρώσεως εις το ακέραιον των ως είρηται υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Όθεν επί τη βάσει των προεκτεθέντων, δύναται να ευσταθήση ως εύλογος επιφύλαξίς τις ή και άρνησις οιουδήποτε εκκλησιαστικού Λειτουργού όπως δεχθή ως Ανάδοχον μέλος τι της οργανώσεως «Ρόταρυ».
 
Πηγή: Ξεσκέπασμα του Ρόταρυ, Αρχ. Χαραλ. Βασιλοπούλου, εκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: