Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Τὸ ἄστρο τοῦ Ἰακὼβ

 

astro iakob

π. Δη­μη­τρί­ου Μπό­κου

       Ο σ­ρα­η­λί­τες ­π τν ­σφα­λ κα­θο­δή­γη­ση το θε­ο­φώ­τι­στου κα ­κλε­κτο τους ­γέ­τη Μω­υ­σ, ­χον­τας κα­τα­νι­κή­σει τος ­μορ­ραί­ους κα λ­λους λα­ος τς Χα­να­άν, ­φτα­σαν μπρο­στ στ χώ­ρα τν Μω­α­βι­τν. Τ νέ­α γι τς σα­ρω­τι­κές τους νί­κες ε­χαν δι­α­δο­θε σν ­στρα­πή.

 Πα­νι­κό­βλη­τος Βα­λάκ, βα­σι­λις τς Μω­άβ, ­να­ζή­τη­σε τρό­πους ν ­πο­σο­βή­σει τν κίν­δυ­νο ­π τ χώ­ρα του. ­στει­λε κα κά­λε­σε κον­τά του ­π τν Ε­φρά­τη πο­τα­μ τν με­γά­λο μάν­τη Βα­λα­μ κα μ τν ­πό­σχε­ση με­γά­λης ­μοι­βς το ζή­τη­σε ν κα­τα­ρα­σθε τος σ­ρα­η­λί­τες.

        Με­τ ­π ­να πε­ρι­πε­τει­­δες τα­ξί­δι, κα­τ τ ­πο­ο Θε­ς χρη­σι­μο­ποί­η­σε ­κό­μα κα τ γα­ϊ­δού­ρι το Βα­λα­μ γι ν τν νου­θε­τή­σει, μάν­της ­φτα­σε στν βα­σι­λι τς Μω­άβ, μ ρη­τ ν­το­λή ­π τν Θε­ό, ν πε μό­νο ,τι  Α­τς θ το ­βα­ζε στ στό­μα του.

­φο πρό­σφε­ρε θυ­σί­ες στ ε­δω­λο το Βά­αλ πο λα­τρευ­ό­ταν ­π τος Μω­α­βί­τες, ­νοι­ξε τ στό­μα του κα ε­λό­γη­σε τν λα­ το σ­ρα­ήλ, πα­ρ τν ­πί­μο­νη α­τη­ση το Βα­λκ ν τν κα­τα­ρα­σθε. Τρες φο­ρς σ τρί­α δι­α­φο­ρε­τι­κ μέ­ρη προ­σφέρ­θη­καν θυ­σί­ες γι τν ­διο σκο­πό, μ κα τς τρες Βα­λα­μ ­νοί­γον­τας τ στό­μα του, πα­ρ τν ρ­γ το Βα­λάκ, ε­λο­γο­σε, ν­τ ν κα­τα­ρι­έ­ται, τος σ­ρα­η­λί­τες.

­πο­γο­η­τευ­μέ­νος ο­κτρ Βα­λάκ, χτυ­πών­τας μ φο­βε­ρ θυ­μ τ χέ­ρια του, ­ξα­πέ­στει­λε τν μάν­τη στ χώ­ρα του, χω­ρς ν το δώ­σει τί­πο­τα. Μ Βα­λα­μ πρν φύ­γει το ­δω­σε τ χα­ρι­στι­κ βο­λ μ μί­α ­πι­πλέ­ον βα­ρυ­σή­μαν­τη προ­φη­τεί­α:

        «"­στρον ­να­τε­λε ξ ­α­κώβ…" Σο ­ναγ­γέλ­λω κά­ποι­ον, πο τώ­ρα βέ­βαι­α δν ρ­θε ­κό­μα. Τν μα­κα­ρί­ζω, ν κα ε­ναι μα­κριά μας. Θ ­να­τεί­λει ­στρο ­π' τος ­πο­γό­νους το ­α­κβ κα θ φα­νε­ρω­θε ν­θρω­πος ­π' τν λα­ το σ­ρα­ήλ, ­πο­ος θ συν­τρί­ψει τος ρ­χη­γος τς Μω­β κα θ λα­φυ­ρα­γω­γή­σει ­λους τος ­πο­γό­νους το Σθ» (­ριθμ. 24, 17).

κ­κλη­σί­α, λ­λ κα ο ­βρα­οι θε­ώ­ρη­σαν τν προ­φη­τεί­α α­τ ς ­ναγ­γε­λί­α τς ­ναν­θρω­πή­σε­ως το Χρι­στο, ε­δη­ση γι τν ρ­χο­μ το Μεσ­σί­α.

        Στν κα­νό­να τν Χρι­στου­γέν­νων ­να­φέ­ρε­ται ­κρι­βς τ γε­γο­νς α­τό. Λέ­γει τ β΄ τρο­πά­ριο τς δ΄ ­δς («Το μάν­τε­ως πά­λαι Βα­λα­άμ»), ­τι δε­σπό­της Χρι­στς ­νέ­τει­λε ς ­στέ­ρας ­π τ γέ­νος το ­α­κβ κα γέ­μι­σε χα­ρ τος σο­φος ­κεί­νους πού, ­χον­τας ­π' ­ψη τους τ λό­για το Βα­λα­άμ, πα­ρα­τη­ρο­σαν προσε­κτι­κ τ ­στρα γι τν ­πα­λή­θευ­σή τους. Γι' α­τ κα ­ταν ε­δαν τν ­στέ­ρα στν ορανό, τ ση­με­ο πο τος πα­ρέ­πεμ­πε στ λαμ­πρ ­στρο το Χρι­στο, στν νο­η­τ ­λιο τς δι­και­ο­σύ­νης, «­χά­ρη­σαν χα­ρν με­γά­λην σφό­δρα» (Ματθ. 2, 10).

Λέ­γει ­πί­σης τ τρο­πά­ριο, ­τι Χρι­στς δέ­χτη­κε τος σο­φος α­τος ν τν προ­σκυ­νή­σουν κα ν το προ­σφέ­ρουν τ δ­ρα τους, «χρυ­σν κα λί­βα­νον κα σμύρ­ναν», για­τ α­το ν­τι­προ­σώ­πευ­αν τ ­θνη πο θ ε­σέρ­χον­ταν, ς νέ­ος ­κλε­κτς λα­ός, στ Βα­σι­λεί­α το Θε­ο. ­ταν ­παρ­χ τν ­θνν. ­πως προ­σφέ­ρον­ταν στν Θε­ ο ­παρ­χς τν καρ­πν, τ πρω­το­γεν­νή­μα­τα δηλ. ­π τ μ­πέ­λια, τ χω­ρά­φια, τ πα­τη­τή­ρια κα τ ­λώ­νια (πρβλ. ξ. 23, 16, ­ριθμ. 18, 12-13), ­τσι κα ο τρες σο­φο μά­γοι ­γι­ναν δε­κτο ς μ­προσθο­φυ­λα­κ τν ν­θρώ­πων, πο ­π ­λα τ ­θνη θ ­ποδέ­χον­ταν γι Σω­τή­ρα τους τν Χρι­στό.

        Βα­λα­άμ, ν κα λά­τρης τν ε­δώ­λων, ε­χε ε­χη­θε ν συγ­κα­τα­ριθ­μη­θε με­τ τν θά­να­τό του με­τα­ξ τν δι­καί­ων το σ­ρα­η­λι­τι­κο λα­ο (­ριθμ. 23, 10).

        ­σέ­να κα ­μέ­να τί μς μ­πο­δί­ζει ν ­μο­λο­γή­σου­με μο­να­δι­κό μας Σω­τή­ρα τν Κύ­ριό μας Ιη­σο Χρι­στ κα ν συγ­κα­τα­λε­χθο­με στν νέ­ο ­κλε­κτ λα­ό του, πο ­γί­α ­παρ­χή του ποτέλε­σαν «ο ­κρι­βες γν­στες τν λό­γων το Βα­λα­μ σο­φο ­κε­νοι με­λε­τη­τς τν ­στρων»;


Προβολή άρθρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: