Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Περί ΑΜΚΑ-Ταυτοτήτων και …Χαράγματος.

Τι πρέπει να κάνει ο Χριστιανός;
Τα τελευταία έτη συχνότατα οι Χριστιανοί ερωτούν για την στάσι που πρέπει να λάβουν απέναντι στο 666. Οι Πνευματικοί και γενικώς οι κληρικοί δέχονται αρκετές ερωτήσεις γι' αυτό το θέμα. Επίσκοποι κατά καιρούς, αναγκάσθηκαν να εξαποστείλουν ειδικές εγκυκλίους προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Έχουμε να πούμε ότι η υπόθεσις με το 666 διέρχεται από δύο περιόδους.
Άλλη βαρύτητα και έννοια έχει στην πρώτη και διαφορετι­κή στην δεύτερη. 
Κατά την πρώτη περίοδο συναντούμε εδώ κι' εκεί το 666, είτε σε νομίσματα είτε σε ενδύματα είτε σε οικιακά σκεύη είτε σε κάποια δελ­τία οργανισμών είτε σε κομπιούτερ κλπ. κλπ.
Κατά την δεύτερη περίοδο το 666 θα έχη καθαρό θρησκευτικό νόημα και θα συνδέεται με τη θρησκευτική τοποθέτησι του καθενός. Θα δηλώνη ότι γίνεται αποδεκτή η πίστις στην θεότητα του ψευδομεσσία, ότι υιοθετείται η λατρεία και η αφοσίωσις σ' αυτόν. Τότε θα είναι που ο ψευδοπροφήτης θα προσπαθή να πείση τους πάντες να δεχθούν το αφεντικό σαν Κύριο και Θεό τους. Και φυσικά η σφράγισις με το 666 θα γίνεται στους ναούς του Αντίχριστου από το Ιερατείο του, σε επίσημη θρησκευτική τελετή.
Αυτή η διαφορά δεν πρέπει να μας διαφεύγη. Όσο βρισκόμαστε στην πρώτη φάσι, δεν αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε μάχη για το 666 που έχει ένα μπουκάλι ή κάποια κατσαρόλα ή  κάποιο πουκάμισο. Ας μη φοβόμαστε φόβο εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Τι σημασία έχει αν είναι πάνω σ' ένα χαρτονόμισμα; Εμείς μ' αυτό το χαρτονόμισμα αγοράζου­με πέντε ψυχωφελή βιβλία και τα μοιράζουμε σε κάποιους ανθρώπους και σώζονται. Τι σημασία αν κάποια κάρτα συγκοινωνιακή έχει συνεσκιασμένα το 666; Μήπως η λήψις και η χρησιμοποίησις αυτής της κάρτας συνδυάσθηκε με κάποια θρησκευτική τελετουργία;
Αν ο Καίσαρ, δηλαδή η πολιτεία επιθυμή να βάζη εδώ κι' εκεί φανερά ή συνεσκιασμένα το 666, με γεια της, με χαρά της. Αφού αυτό δεν σχετίζεται με θρησκευτικές απαιτήσεις, μας είναι αδιάφορο. Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ (Ματθ. 22,21).
Ας προσέξουμε και το εξής: Κάποιος χριστιανός έχει το διαβατή­ριο του και ταξιδεύει σε διάφορες χώρες. Αναπόφευκτα θα δεχθή διά­φορες σφραγίδες. Πολλές άπ' αυτές θα φέρουν εμβλήματα και σήματα μουσουλμανικά, αθεϊστικά, ειδωλολατρικά, βουδιστικά κλπ. Και τι έγι­νε; Έπαθε κανένα κακό; Το ίδιο ισχύει και για κάποια γραμματόσημα που χρησιμοποιούμε στην αλληλογραφία μας. Όχι λοιπόν ανόητες και άκαιρες φοβίες. Να μη πέφτουμε θύματα.
 Υπάρχουν άνθρωποι με ποικίλους στόχους και συμφέροντα που επι­διώκουν να σπέρνουν στις ψυχές των χριστιανών παράκαιρο φόβο και ψυχική αναταραχή. Στην συνέχεια ξέρουν να εκμεταλλευθούν καλά αυ­τή την κατάστασι και να τους φάνε ακόμη και ολόκληρη την περιουσία τους. Κάποιοι αετονύχηδες πείθουν πλήθος χριστιανών να τους δώ­σουν χρηματικά ποσά για να αγοράσουν σε ιδιαιτέρως κατάλληλο χώρο(!) εκτάσεις όπου θα χτίσουν οικήματα, ώστε στην εποχή του Αντί­χριστου να βρουν εκεί καταφύγιο! Μάλιστα προσδιορίζουν ότι η εμφάνισις του Αντίχριστου είναι πολύ κοντά. Και πρέπει σύντομα να κατα­θέσουν τις χρηματικές προσφορές!..
    Κάποιοι σούπερ  ορθόδοξοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κά­νουν παρά να προωθούν άκαιρες και παράκαιρες φοβίες. Αντί ν' ασχο­λούνται με τον Χριστό, ηδονίζονται να μιλούν, από το πρωί ως το βρά­δυ για τον Αντίχριστο και για το 666. Μη τους δίνετε σημασία. Πάσχουν από φανατισμό και αδιακρισία και κατά κανόνα ανήκουν σε προβληματικούς θρησκευτικούς κύκλους. Αφού δεν λαμβάνει χώρα κάποια θρησκευτική τελετουργία, το 666 δεν λέει τίποτε. Σύμφωνα με τις αποστολικές πα­ραδόσεις της Εκκλησίας μας η σφράγισις με το 666 θα αποτελή επίση­μη θρησκευτική πράξι. Κάτι τέτοιο δεν έχει εμφανισθή ακόμη.
 Θα χρειασθή όμως αυτά που λέμε να τα κατοχυρώσουμε και με επίσημα κείμενα. Γι' αυτό παραπέμπουμε στα συγγράμματα του αγίου Ιππολύτου Ρώμης, ο οποίος καταγράφει πολλές αποστολικές παραδό­σεις. Ας δούμε τι γράφει: Απέστειλεν ο Κύριος τους αποστόλους εις πάντα τα έθνη, και αυτός (ο Αντίχριστος) ομοίως πέμψει ψευδαποστόλους. Συνήγαγε τα διεσκορπισμένα πρόβατα ο Σωτήρ, και αυτός ομοίως επισυνάξει τον διεσκορπισμένον λαόν των Ιουδαίων. Έδωκεν ο Κύ­ριος σφραγίδα τοις εις αυτόν πιστεύουσιν, και αυτός δώσει ομοίως (περί Χριστού και περί του Αντίχριστου, 6).
Η σφραγίδα που δίνει ο Κύριος στους χριστιανούς είναι το βάπτι­σμα και το χρίσμα. Στην Π. Διαθήκη ήταν η περιτομή. Πρόκειται βέβαια για επίσημες θρησκευτικές τελετουργίες. Μας τονίζει λοιπόν ο άγιος Ιππόλυτος ότι και ο Αντίχριστος θα ενεργήση παρόμοια — και αυτός δώσει ομοίως. Δηλαδή η λήψις στο χέρι ή στο μέτωπο του 666 θα αποτελεί επίσημη τελετουργία, μυστήριο αντιβαπτίσματος και αντιχρίσματος της αντιεκκλησίας του Αντίχριστου. Και θα δηλώνεται εμφα­νώς ότι το άτομο αποδέχεται σαν αληθινό Θεό και Λυτρωτή του τον Αντίχριστο.

Ας γνωρίζουμε καθαρά τα πράγματα. Ας μην ακούμε τι λέει ο κά­θε άσχετος. Υπάρχουν κάποιοι που κηρύττουν ότι ο ψευδομεσσίας γεννήθηκε. Μάλιστα ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν το όνομά του, ότι γνω­ρίζουν την χρονολογία της γεννήσεώς του και την χρονολογία της εμφανίσεώς του. Αγαπητοί αναγνώστες όποιοι σε εσχατολογικά θέμα τα παρουσιάζουν χρονολογία, να ξέρετε κάτι είναι εκατό τοις εκατό πλα­νεμένοι. Και μόνο η παρουσίασις χρονολογίας αποτελεί αλάνθαστο κρι­τήριο πλάνης. Από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα μέχρι τις ημέρες μας κάθε τό­σο παρουσιάζονταν άνθρωποι που εδήλωναν με χρονολογίες εσχατολογικά γεγονότα. Όλοι αποδείχθηκαν πλανεμένοι. Κανείς δεν μπορεί να ορίση χρονολογία. Μπορεί ο Αντίχριστος να εμφανισθή σε πενήντα χρόνια, αλλά μπορεί και σε τρεις χιλιάδες χρόνια. Αυτό μόνο ο Θεός το γνωρίζει.
Κατά περίεργη σύμπτωσι όσοι κατά το παρελθόν εκήρυξαν εσχατολογικές χρονολογίες άνηκαν κατά κανόνα σε ομάδες ποικιλώνυμων σχισμάτων και αιρέσεων.
Χωρίς αμφιβολία, στις ημέρες μας δίνει και παίρνει η αρρωστημέ­νη εσχατολογία. Πολύ χαρακτηριστικά εκφράζεται έπ' αυτού ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος σε εγκύκλιο του: Εάν όλη αυτή η οργιάζουσα φημολογία και η λαϊκίζουσα ανευθυνο-υπευθύνως θεο­λογία περί Αντιχρίστου και 666 είχε έστω και την παραμικρή βάσι αλη­θείας, τι λέτε, οι ανά τον κόσμον οργανωμένες ορθόδοξες Εκκλησίες μας θα έμεναν αδιάφορες και σιωπηλές; Τόσες σύνοδοι, τόσες ορθό­δοξες θεολογικές σχολές, τόσα Ιερατεία, τόσοι άγιοι άνθρωποι θα εσιωπούσαν;
 Σε θρησκευτική εφημερίδα σημειώνονται τα επόμενα: Προσοχή από τους αυτοσχέδιους εξηγητάς των προφητειών και της Αποκαλύψεως... (Παρατηρούνται) διαφωνίες έντονες, ερμηνείες και παρερμη­νείες, λογισμοί και παραλογισμοί, που φθάνουν σε ακρότητες και σε χωρισμούς ανδρογύνων ακόμη. Και το θλιβερώτερον είναι ότι κυκλο­φορούν πολλά δημοσιεύματα, βιβλία, τεύχη και άλλα που φανατίζουν τους αναγνώστας, προκαλούν μεγαλυτέραν σύγχυσιν και κλονίζουν συ­νειδήσεις... Ο αριθμός 666 δεν σκοτώνει ούτε μπορεί να βλάψη κανέ­ναν. Ούτε αρνείται κανείς τον Χριστόν και την ψυχήν του, αν δεν το πράξη θεληματικά, όπως διδάσκει και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Η πίστις δεν είναι αριθμός θεωρητικός, δια να καταστροφή και να καταργηθή αυτομάτως από κάποιον άλλον αριθμόν. Η πίστις είναι η άμεση και ζωντανή σύνδεσίς μας με τον Σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν και όταν εί­μεθα με ταπείνωσιν και αγάπην συνδεδεμένοι μαζί του, καμμιά, απολύ­τως καμμιά δύναμις δεν μπορεί να μας χωρίση από Εκείνον ή να μας βλάψη (Ορθοδ. Τύπος, 21/11/86).
Πρέπει να νοιώσουμε ότι η δύναμις του κακού είναι ένα πράγμα με διάστασι βάθους, μια υπόθεσις που αφορά τα έσω και όχι τα έξω. Μπορεί κάποιος να γεμίση όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί με χρι­στιανικά εμβλήματα μπορεί η ταυτότητα του, το διαβατήριο του, η ταξι­διωτική του κάρτα, τα ιατρικά του βιβλιάρια, τα βιβλιάρια καταθέσεων κ.τ.τ. να είναι σημαδεμένα με σταυρούς... και όμως οι σκέψεις του, τα αισθήματά του, οι επιθυμίες του να δουλεύουν στο κακό. Εξωτερικά δείχνει χριστιανός και εσωτερικά έχει αιχμαλωτισθή στην αμαρτία. Ποιο το όφελος;
 
Όταν όμως θα αντιμετωπίσουμε την δεύτερη περίοδο του 666, όταν θα ιδρύεται μία νέα θρησκεία με έναν νέο Θεό και θα απαιτείται ένα νέο βάπτισμα, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε το 666 δεν θα εί­ναι ένας απλός αριθμός, αλλά ένας σατανοάνθρωπος που θα παριστάνη τον Θεό, που θα επιτελή θρησκευτική τελετή και θα σφραγίζη τους λάτρεις του με τον εν λόγω αριθμό. Τότε το 666 σημαίνει ομολογία στην θεότητα του Αντιχρίστου και τελετουργία βαπτίσματος και χρί­σματος από το Ιερατείο του ψευτοθεού. Τότε, υιοθετώντας το 666 αρ­νείσαι τον αληθινό Μεσσία και προσχωρείς θρησκευτικά σ έναν ψευδόχριστο. Και τότε, δεν θα ενδιαφέρη τον Αντίχριστο, αν το 666 θα τοποθετείται εδώ κι' εκεί όπως νάναι, αλλά αν θα εγχαράσσεται στο σώμα του ανθρώπου με θρησκευτική τελετουργία.
Αυτονόητο είναι ότι κανένας πραγματικός χριστιανός δεν θα δεχθή τότε τον σατανικό αριθμό. Θα τον απορρίψη, κι ας ακολουθήσουν όλες οι δυσάρεστες συνέπειες, έστω κι αν πρόκειται για θάνατο.

Κι εδώ όμως ας παρατηρήσουμε κάτι. Αν σ' αυτή την δεύτερη περίοδο, σε πιάσουν τρεις τέσσερις χειροδύναμοι άνδρες, σε ακινητοποιήσουν και με το ζόρι τυπώσουν επάνω σου το χάραγμα, και πάλι τίποτε δεν τρέχει. Εσωτερικά είσαι ανέγγιχτος. Ακόμη κι αν όλο σου το σώμα το γεμίσουν (δια της βίας) με το όνομα ή τον αριθμό του θηρίου, δεν ζημιώ­νεσαι (εφόσον αυτό έγινε με το ζόρι). Στην ψυχή σου κυματίζει η σημαία του Χριστού, και τα χείλη σου ψελλίζουν, εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός.
Εάν εμείς οι Χριστιανοί συλλάβουμε έναν αρνητή και άθεο που ο ψυχικός του κόσμος έχει γίνει βιολί του Σατανά, και δια της βίας χαρά­ξουμε στο κορμί του χίλιους  δυο σταυρούς και Ιχθύες και 888 και ΧΡ και ΑΩ, ποιο το όφελος; Εκείνο που μετράει είναι η θέλησις. Και η θέλησις αναβλύζει από τα βάθη της υπάρξεως. Το παιγνίδι παίζεται στα έγκατα και όχι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Πρέπει να θελήσης ν' ακολουθήσης τον Χριστό. Πρέπει να το λέη η καρδιά σου. Το ίδιο Ισχύει και για τον Αντίχριστο.
Το βάρος λοιπόν πρέπει πάντα να πέφτη στον έλεγχο της καρδιάς και στη δική μας θέληση. Να στρέφουμε την θέλησή μας και την αγάπη μας προς τον Θεό μας, και όχι να παρατηρούμε εάν κάποιο χαρτονόμισμα φέρει συνεσκιασμένα το 666. Ο στόχος μας ας είναι να φυτεύουμε στον κήπο της ψυχής μας τα άνθη της πραότητος, της υπομονής, της εγκράτειας, της ταπεινοφρο­σύνης, της αγάπης. Έτσι γεμίζει η ύπαρξίς μας φως Χριστού. Κι αυτό το φως διώχνει μακρυά κάθε σκοτάδι που εκπέμπεται από τον κόσμο του Αντιχρίστου.
 
Απόσπασμα από το κείμενο του μακαριστού Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη «ΤΟ ΕΠΤΑΚΕΦΑΛΟ ΘΗΡΙΟ Αποκ. 13, 1-17″
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: