Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ορθοδοξία

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία, 
οὐ ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας. 
Ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, ἐν σοὶ ζῶμεν, ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα. 
Εἰ δὲ καὶ καλέσειε καιρὸς καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα» (Ἰωσὴφ Βρυέννιος).
Δὲν θὰ σὲ ἀρνηθοῦμε ἀγαπημένη μας Ὀρθοδοξία,
δὲν θὰ σὲ διαψεύσουμε πατροπαράδοτη εὐσέβεια.
Στὸ ἤθος καὶ τὴν ἀλήθεια σου γεννηθήκαμε, σ' αὐτὰ ζοῦμε καὶ μ' αὐτὰ θὰ ἀναπαυθοῦμε.
Κι ἂν χρειαστεῖ ποτέ, γιὰ χάρη σου ἀναρίθμητες φορὲς θὰ θυσιαστοῦμε! 
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας - Χρόνια πολλά!